Eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis

(Feb 2017)

Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_020


KVALITETSVURDERING
Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. En norsk metodevurdering og nye studier kan forandre konklusjonene gitt i kilder til metoden.
shadow bottom left shadow in corner