Nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling

(Feb 2017)

Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_022


KVALITETSVURDERING
Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. En norsk metodevurdering og nye studier kan forandre konklusjonene gitt i kilder til metoden.
shadow bottom left shadow in corner