Andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger

(Feb 2017)

Metoden er foreslått til vurdering i Nye metoder. For status se ID2017_018


KVALITETSVURDERING
Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. En norsk metodevurdering og nye studier kan forandre konklusjonene gitt i kilder til metoden.
shadow bottom left shadow in corner