Nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Abatacept (Orencia) til andrelinje behandling av psoriasisartritt hos voksne (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Ceritinib (Zykadia) til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase (ALK) - positiv ikke små-cellet lungekreft (NSCLC) (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Etirinotecan pegol til behandling av brystkreft med hjernemetastaser (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger (Feb 2017, Norsk metodevarsel)
Brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom (HL) med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Denosumab (Xgeva) til behandling av malign hyperkalsemi hos pasienter som er refraktære til behandling med bisfosfonater (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Kladribin (Mavenclad) til behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Obinutuzumab in combination with bendamustine for rituximab-refractory indolent non-Hodgkin’s lymphoma – second line (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT) av typen 177Lu- DOTA0-Tyr3-Octreotate (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer (GEP-NET) (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende (residiv) eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom (HL) (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Sarilumab til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) (Jan 2017, Norsk metodevarsel)
Obinutuzumab (Gazyvaro) i kombinasjon med bendamustin til behandling av pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom (Des 2016)
Duvelisib til andrelinje- og senere behandling av tilbakevendende follikulært lymfom (Des 2016)
Fostamatinib til behandling av kronisk immunologisk trombocyttopenisk purpura (ITP) (Des 2016)
Letermovir i forbygging av cytomegalovirus infeksjon hos sero-posetive pasienter som behandles med allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) (Des 2016)
Pelareorep i kombinasjon med paklitaksel ved tilbakevendende eller vedvarende epitelial eggstokkreft, kreft i eggleder eller primær peritoneal kreft (Des 2016)
Botulinumtoksin A (Dysport) til behandling av sterk svette fra armhulene (aksillær hyperhidrose) (Des 2016)
KRN23 til behandling av kromosom X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn i alder 5 til 12 år (Des 2016)
Decitabine (Dacogen) til førstelinjebehandling av akutt myeloid leukemi (Des 2016)
Quizartinib til andrelinjebehandling av FLT3-ITD positiv akutt myeloid leukemi (Des 2016)
Nilvadipine til første- eller andrelinjebehandling av moderat Alzheimers sykdom (Des 2016)
Polyklonalt anti-Pseudomonas aeruginosa preparat (PsAer-IgY) til behandling av pseudomonasinfeksjon ved cystisk fibrose (Des 2016)
Tivantinib til andrelinjebehandling av ikke-opererbar leverkreft (hepatocellulært karsinom) med høy c-Met eksperesjon (Des 2016)
Mepolizumab (Nucala) i behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom ( KOLS) med eosinofil bronkitt (Des 2016)
Simtuzumab i behandling leverfibrose hos pasienter med ikke-alkoholisk steatohepatitt eller primær skleroserende kolangitt (Des 2016)
Custirsen i kombinasjon med docetaxel i andrelinjebehandling av ikke-opererbar ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Des 2016)
Mepolizumab (Nucala) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær eosionofil granulomatose med polyangiit (Des 2016)
Duvesilib i andrelinje og senere behandling av kronisk lymfatisk leukemi (Des 2016)
Lefitolimod i vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft (Des 2016)
Glecaprevir i kombinasjon med pibrentasvir i behandling av hepatitt C gentotype 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (Des 2016)
RGN-259 i behandling av nevrotropisk keratopati (Des 2016)
Epoetin alfa (Eprex) i tredje- og fjerdelinjebehandling av lav elelr intermediær-1 risiko myelodysplastisk syndrom (Des 2016)
Zoptarelin doxorubicin i andrelinjebehandling av loklat avansert tilbakevendende eller metastatisk endometriekreft (Des 2016)
Vepoloxamer i førstelinjebehandling av vasooklusive kriser ved sigdcelleanemi (Des 2016)
Sapacitabine i førstelinjebehandling av pasienter med myeloid leukemi som ikke kan gjennomgå intensivbehandling (Des 2016)
Empagliflozin (Jardiance) for forebygging av kardiovaskulær død hos pasienter med type 2 diabetes og høy kardiovaskulær risiko (Des 2016)
Abemaciclib i andrelinjebehandling av postmenopausale kvinner med avansert hormon-reseptor positiv, HER2-negativ brystkreft (Des 2016)
Cariprazine (Vraylar) til behandling av schizofreni (Des 2016)
KTE-C19 i behandling av B-cellelymfom og beslektede sykdommer ved behandlingsrefraktærsykdom tilbakefall etter autolog stamcellebehandleing (Des 2016)
Neratinib i behandling av tidligstadium HER2-positiv brystkreft etter adjuvant behandling med transtuzumab (Des 2016)
Ticagrelor (Brilique) i behandling av nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom) (Des 2016)
Blinatumomab (Blincyto) i behandling av pasienter i remisjon med minimal residual akutt B-lymfoblastisk leukemi (Des 2016)
Masitinib ved tilbakevendende eller behandlingsrefraktær perifer T-celle lymfom (Des 2016)
Cadazolid i behandling av Clostridium dificile assosiert diare (Des 2016)
Caplacizumab for thrombotic thrombocytopenic purpura (Des 2016)
Naldemedin ved opioid indusert forstoppelse (Des 2016)
Naloksen enkeltdose nesespray ved opioidoverdose (Des 2016)
Lavdose desmopressin (Noqdira) i behandling av økt urinutskillelse om natten (Nokturi) (Des 2016)
Empagliflozin (Jardiance) som tilleggsterapi ved type 1 diabetes (Des 2016)
Hexyl aminolevulinat (Cevira) i behandling av høygradige forstadier til livmorhalskreft (cervikale intraepiteliale skvamøse lesjoner) (Des 2016)
Crizotinib (Xalkori) til behandling av ROS1-positive pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Des 2016)
Ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med bendamustin som tredjelinjebehandling ved refraktær follikuært lymfom (Des 2016)
Erenumab som forebyggende behandling ved migrene (Des 2016)
Volanesorsen i førstelinjebehandling av familiært chylomicronaemia syndrom (Des 2016)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med cisplatin og pemetrexed i førstelinjebehandling av brysthinnekreft (malignt pleural mesoteliom) (Des 2016)
Tetrodotoxin i behandling av moderat til alvorlig kreftrelatert smerte (Des 2016)
Napabucasin i kombinasjon med paclitaksel i behandling av adenokasinom i gastroøsofagealovergangen (Des 2016)
Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA) (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Ocrelizumab til behandling av primærprogressiv multippel sklerose (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Mogamulizumab i andre- og senere linjers behandling av T-celle leukemi/lymfom (Des 2016)
Pacritinib til behandling av pasienter med myelofibrose (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Humant IgG1 monoklonalt antistoff (MabP1; Xilonix) rettet mot interleukin-1 alfa til behandling av metastatisk kolorektal kreft (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom) (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Ocrelizumab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Ribociclib (LEE011) i førstelinjebehandling av avansert hormonreseptor positiv HER2 negativ brystkreft (Des 2016)
Cediranib (AZD2171) i behandling av pasienter med tilbakevendende platinumsensitiv (PS) eggstokkreft (OC) (Des 2016, Norsk metodevarsel)
Anamorelin (ONO-7634; RC-1291) for behandling av anoreksi-kakeksi syndrom hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (Des 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i andrelinjebehandling av lokal avansert metastatisk tykktarmskeft (Nov 2016)
Zoledronsyre (AXS 02) i behandling av type 1 komplekst regionalt smertesyndrom (Nov 2016)
Levatinib (Lenvima) i førstelinjebehandling av inoperabel leverkreft (Nov 2016)
Reparixin i forebygging og behandling av forsinket funksjon ved transplantasjon av bukspyttkjertelen ved diabetes type 1 (Nov 2016)
Langtidsvirkende subkutan buprenorfin/CAM2038 i behandling av opioidavhengighet (Nov 2016)
Medidur i andrelinjebehandling av ikke-infeksiøs bakre uveitt (Nov 2016)
Dupilumab i andrelinjebehandling av moderat til alvorlig atopisk eksem (Nov 2016)
Teduglutid i behandling av barn og ungdom med kort tarm-syndrom (Nov 2016)
Begelomab (Begesand) i behandling av steroidresistent akutt transplantat mot pasientreaksjon (Nov 2016)
Pegvaliase i førstelinjebehandling av hyperfenylalaninemi hos voksne med Føllings sykdom (fenylketonuri) (Nov 2016)
Aldoxorubicin i andrelinjebehandling av metastatiske lokalavanserte inoperable bløtvevssarkom (Nov 2016)
Venetoclax i kombinasjon med rituximab i andre- og senerelinjersbehandling avd tilbakevendende eller behandlingsrefraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Nov 2016)
Relebactam i kombinasjon med imipenem og cilastatin ved behandling av antibiotikaresistente Gram-negative infeksjoner (Nov 2016)
Eleclazine ved hypertrofisk kardiomyopati (Nov 2016)
Momelotinib i behandling av myelofibrose (Nov 2016)
Reveglikosidase alfa ved sent oppstått Pompes sykdom (Nov 2016)
Antitrombin alfa (Atryn) ved svangeskapsforgiftning (pre-eklampsi) (Nov 2016)
Bezlotoxumab (Zinplava) ved vedvarende clostridium difficile infeksjon (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Rurioctocog alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Atezolizumab (Tecentriq) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Høydose vitamin D som behandling av autoimmune sykdommer (Nov 2016, Norsk metodevarsel)
Nonacog beta pegol til behandling av hemofili B (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Venetoclax til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Dabrafenib (Tafinlar) som monoterapi eller som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Baricitinib til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA) (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Pembrolizumab (Keytruda) i førstelinjebehandling av PD-L1 sterkt positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Allogen stamcelleterapi (Cx601, Alofisel) i andrelinjebehandling av komplekse perianale fistuler hos voksne med Crohns sykdom (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Nivolumab (Opdivo) for andrelinjebehandling av tilbakevendendende eller metastatisk hode-halskreft (Sept 2016, Norsk metodevarsel)
Etelcalcetid/velcalcetid (Parsabiv) til behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (SHPT) hos voksne med kronisk nyresykdom (CKD) som står på hemodialyse (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid for behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Begelomab (Begedina) til behandling av steroidresistent graft-verus-host sykdom (GvHD) hos voksne pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Reslizumab i behandling av eosinofil astma (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Dimethyl fumarate (LAS-41008) for behandling av plakkpsoriasis (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Brodalumab i behandling av moderat til alvorlig psoriasis med plakk (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Genterapi ved arvelig netthinnedegenerasjon knyttet til mutasjoner i RPE65 genet (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Bevacizumab (Avastin) som adjuvant førstelinjebehandling sammen med kjemoterapi ved ovariekreft (Aug 2016)
Selumetinib i kombinasjon med radioaktivt jod i behandling av differensiert skjoldbrukskjertelkreft (Aug 2016)
Sofosbuvir, GS-9857 og velpatasvir trippelbehandling til behandling av kronisk hepatitt C (Aug 2016)
Tremelimumab i andre- og tredjelinjebehandling av uresekterbar malignt pleuralt eller perionealt mesoteliom (Aug 2016)
Ultralavdose danazol (Optina; Vasaloc) i behandling av diabetisk ødem (Aug 2016)
Nikotininnhalator (Voke 0,45 mg inhaler) ved røykeslutt (Aug 2016)
Veliparib i kombinasjon med carboplatin og paclitaxel i neoadjuvant behandling av tidlig trippel negativ brystkreft (Aug 2016)
Vonicog alfa i behandling av blødersykdom av typen alvorlig von Willebrands sykdom (Aug 2016)
Palbociklib (Ibrance) ved behandling av ER+/HER2- avancert eller metastastisk brystkreft (Aug 2016)
Legemidler for stimulering av regenerative prosesser ved mage-tarmlidelser - Oversikt fra NHRIC (Aug 2016)
Crisaborole i behandling av atopisk eksem (Aug 2016)
Ixazomib (Ninlaro) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær benmargskreft (myelomatose) (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Eluxadoline (Mu Delta) i førstelinjebehandling av irritabel tarm syndrom (diaré dominerende) (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Ofatumumab (Arzerra) som vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi (Aug 2016)
Elotuzumab (Empliciti) til behandling av myelomatose (benmargskreft) i kombinasjon med lenalidomide og deksametason (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Rucaparib i behandling av avansert BRCA mutert ovariekreft (Aug 2016)
Pelarerorep (Reolysin) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær myelomatose (Aug 2016)
rhPTH (Natpar) som adjuvantbehandling av hyperparatyreoidisme (Aug 2016)
Pelarerorep (Reolysin) i behandling av avansert eller metastsatisk bukspyttkjertelkreft (Aug 2016)
Stamcellebehandling (Remestemcel-L, Prochymal, Provacel) i behandling ved trasnplantat mot pasientreaksjon hos barn (Aug 2016)
Pitolisanthydroklorid i behandling av obstruktiv søvnapné (Aug 2016)
Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab som neoadjuvant behandling ved HER2 positiv tidlig brystkreft (Aug 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i behandling av platinum resistent metastatisk hode- og halskreft (Aug 2016)
Olaparib (Lynparza) i andrelinje behandling av metastatisk brystkreft med medfødt BRCA mutasjon (Aug 2016)
Nusinersen i behandling av infantil spinal muskel atrofi (Aug 2016)
Nintedanib (Vargatef) i andrelinjebehandling og videre behandling av kolorektalkreft (Aug 2016)
Netarsudil i behandling av åpenvinkelglaukom eller og høytrykksglaukom (Aug 2016)
Mitomycin ophthalmic (Mitosol) ved glaukomkirurgi (Aug 2016)
Masitinib i behandling av avansert eller metastatisk malignt melanom med c-kit mutasjon (Aug 2016)
Metoksyfluran (Penthrox) for lindring av akutt moderat til alvorlig smerte (Aug 2016)
Lebbrikizumab i andrelinjebehandling av alvorlig astma (Aug 2016)
Latanoprosten bunod i behandling av åpenvinkelglaukom eller og høytrykksglaukom (Aug 2016)
Intrathecal idursulfase (Elaprase) i behandling av Hunters syndrom (mukopolysakkaridose type II, MPS II) (Aug 2016)
Idelalisib i kombinasjon med bendamustin eller rituximab i andrelinjebehandling av symptomsvak non-Hodgkins lymfom (Aug 2016)
Stamcelleterapi (Heartcel) i behandling av hjertesvikt hos pasienter med ufullstendig revaskularisering etter koronar bypassoperasjon (Aug 2016)
Etelirsen til behandling av pasienter med Duchenne muskeldystrofi med dystrofin genmutasjon mottakelig for ekson 51 skipping (Aug 2016)
Doksylaminsuksinat og pyridoksinhydroklorid (Diclectin) i behandling av kvalme og oppkast hos gravide (Aug 2016)
DMI-9523 (Ampion) i behandling av moderat til alvorlig kneartrose (Aug 2016)
CPX-351 (VYXEOS) i behandling av eldre pasienter med nydiagnostistert myeloid akutt leukemi (Aug 2016)
C3BS-CQR-1 (C-Cure) i behandling av hjertesvikt sekundært til iskemisk kardiomyopati (Aug 2016)
Blinatumomab i behandling av residiverende eller refraktær Philadelphia-negativ akutt B-lymfoblastisk leukemi (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Avelumab i behandling av Merkel-celle karsinom (Aug 2016)
AM-111 (D-JNK1-1; XG-102) i behandling av sensorisk tap av hørsel (Aug 2016)
Allantoin (Zorblisa) i behandling av lesjoner assosiert med epidermolyse bullosa (Aug 2016)
Peglyated arginin deiminase (ADI-PEG 20) i andrelinjebehandling av leverkreft (Aug 2016)
Adalimumab (Humira) i andrelinjebehandling av uveitt hos barn (Aug 2016)
Sialinsyre (acetyl-neuraminsyre extended release, Ace-ER ) i behandling av GNE- myopati (Aug 2016)
Everolimus (Afinitor) i vedlikeholdsbehandling ved diffust storcellet B-celle lymfom (Aug 2016)
Nivolumab for andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Carfilzomib (Kyprolis) kombinasjonsterapi til andrelinjebehandling av myelomatose (Aug 2016, Norsk metodevarsel)
Nedbrytbare (bioresorberbare) kortikosteroidavgivende stenter ved endoskopisk nese- og bihulekirurgi (sinus kirurgi) (Aug 2016)
Buparlisib i kombinasjon med fulvestrant i behandling av hormon-reseptor positiv/HER2-negativ lokalt avansert eller metastatisk brystkreft (Aug 2016)
Nanopartikkel implantat (NBTXR-3) til forsterkning av stråleterapi ved bløtvevssarkom (Aug 2016)
Irinotecan avgivende kuler (DC Bead, DC Bead M1 og DC Bead Lumi) i behandling av levermetastaser ved kolorektalkreft (Aug 2016)
Mikropumpe (sc2Wear micropump patch) for avgivelse av furosemid i behandling av hjertesvikt (Aug 2016)
Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av kronisk hepatitt C (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Susoctocog alfa (Obizur ®) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Octocog alfa (Iblias;Kovaltry) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Nonacog gamma (Rixubis®) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX mangel) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Nivolumab (Opdivo®) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Sofosbuvir og velpatasvir (Sofosbuvir Velpatasvir) til behandling av kronisk hepatitt C (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Erytrocyttinnkapslet asparaginase eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Daratumumab (Darzalex®) som monoterapi i tredjelinjebehandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Mai 2016, Norsk metodevarsel)
Guanfacin hydroklorid (Intuniv) i behandling av barn og ungdommer med ADHD (Mars 2016)
Evolocumab i behandling av høyt kolesterol nivå (hyperlipidemi) (Mars 2016)
Daclizumab HYP (Zinbryta) i behandling av attakvis multippel sklerose (RRMS) (Mars 2016)
Dasiprotimut-T (BiovaxID) i behandling av follkulær lymform eller mantelcellelymfom (Mars 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i behandling av avansert hudkreft (melanom) (Mars 2016)
Triptorelin (Decapeptyl SR) i behandling av tidlig endokrin responsiv brystkreft hos premeopausale kvinner (Mars 2016)
Subkutan tocilizumab i andrelinjebehandling av juvenil idioatisk polyartritt (Mars 2016)
Lesinurad i behandling av urinsyregikt (Mars 2016)
Pexiganan (Locilelex) i behandling av lettere infeksjoner ved diabetiske fotsår (Mars 2016)
Lumacaftor og Ivacaftor som kombinasjonsterapi i førstelinjebehandling av cystisk fibrose (Mars 2016)
Pegpleranib (Fovista) i behandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon (Mars 2016)
Bupropion og naltrekson (Mysimba) i behandling av fedme (Mars 2016)
Nivolumab (Opdivo) i tredjelinjebehandling av follikulær non-Hodgkins lymfom (Mars 2016)
Lenvatinib i kombinasjon med everolimus i behandling av avansert eller metastatisk nyrekreft (nyrecellekarsinom) (Mars 2016)
LentiGlobin BB305 i førstelinjebehandling av talassemi (beta thalassemia major) (Mars 2016)
IMA-901 i førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk nyrekreft (nyrecellekarsinom) (Mars 2016)
Idebenon (Raxone) i førstelinje behandling av Duchenne muskeldystrofi (Mars 2016)
Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituximab (R-CHOP) i førstelinjebehandling av diffust storcellet B-celle lymfom (Mars 2016)
Ibrutinib (Imbruvica) i andrelinje- og videre behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær marginalsonelymform (Mars 2016)
Guselkumab i behandling av moderat til alvorlig psoriasis (Mars 2016)
Fenfluramin i førstelinjebehandling av Dravet syndrom (Mars 2016)
Doksorubicin-avgivende kuler (DC bead, DC Bead M1 og Radiopaque DC Bead) i behandling av leverkreft (Mars 2016)
Cytovir CMV i behandling av cytomegalovirus infeksjon hos pasienter behandlet med allogen hematopoetisk stamcellebehandling (Mars 2016)
Binimetinib i behandling av tilbakevendende eller vedvarende kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne (Mars 2016)
Alicaforsen i andrelinjebehandling av ulcerøs kolitt (Mars 2016)
Afitinib som andrelinje behandling ved lokal avansert, residiverende eller metastaserende hode- og halskreft (Mars 2016)
Monoklonale PCSK9 hemmende antistoffer i behandling av forhøeyt kolesterolnivå (hyperkolesterolemi) (Mars 2016)
Kyndrisa (Drisapersen) til behandling av pasienter med Duchenne muskeldystrofi med dystrofin genmutasjon mottakelig for en ekson 51 skipping (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Eribulin (Halaven) i behandling av bløtvevssarkom (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i behandling av faktor X-mangel (Mars 2016, Norsk metodevarsel)
Intraperitoneal spraybasert kjemoterapi (PIPAC) (Mars 2016)
Gelesvamp innsatt med vektstfaktor i behandling av trommehinneruptur (Mars 2016)
Nab-Paclitaxel (Abraxena) i førstelinjebehandling av metastatisk adenonokarsinom i bukspyttkjertelen (pancreas) (Mars 2016)
Selexipag (Uptravi) (Des 2015)
Pembrolizumab (Keytruda) vid melanom (Des 2015)
Osimertinib (Tagrisso) ved EGFR mutasjon ikke -småcellet lungekreft med resistensutvikling mot EGFR hemmere gjennom T790M mutasjon (Des 2015)
Liraglutid for behandling av fedme eller overvekt hos pasienter med fedmerelaterte følgesykdommer (komorbiditet) (Des 2015)
Nintedanib for førstelinjebehandling av idiopatisk lungefibrose (Des 2015)
Mepolizumab i førstelinje behandling av alvorlig refraktær eosinofil astma (Des 2015)
Talimogene laherparepvec (Imlygic / T-Vec) i behandling av føflekkreft (malignt melanom) (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Patiromer (ILY-105, RLY5016) i førstelinjebehandling av hyperkalemi (forhøyet kaliumnivå i blod) (Des 2015)
Abiraterone (Zytiga) i førstelinjebehandling av hormonterapi naiv metastatisk prostatakreft (Des 2015)
Idelasib (Zydelig) i kombinasjon bendamustin i førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Des 2015)
Regorafenib (Stivarga) i andrelinjebehandling av leverkreft (Des 2015)
Vincristine liposomal (Marqibo) i tredjelinjebehandling av tilbakevendende eller behandlingsresistent leukemi (Des 2015)
Cerliponase alfa i behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2) (Des 2015)
Bimagrumab i behandling av sporadisk inklusjonslegeme myositt (Des 2015)
Bevacizumab (Avastin) i andrelinjebehandling av glioblastom (Des 2015)
Nivolumab (Opdivo) i andrelinjebehandling av diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) (Des 2015)
Nivolumab i andrelinjebehandling av tilbakevendende glioblastom (Des 2015)
Vincristine liposomal (Marqibo) behandling av eldre med nydiagnostisert CD20 positiv diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) (Des 2015)
Pridopine (Huntexil) i behandling av Huntingtons sykdom (Des 2015)
Remestemcel-L (Prochymal) i andrelinjebehandling ved akutt transplantat mot pasientreaksjon (Des 2015)
Fulvestrant (Faslodex) i førstelinjebehandling av hormonrespetor positiv brystkreft (Des 2015)
STG 320 i behandling av allergisk rhinitt (Des 2015)
rhNGF (Sentinel) i førstelinjebehandling av neurotrofisk keratitt (betennelse i hornhinnen) (Des 2015)
Plitidepsin (Aplidin) ved behandlingsresistent myelomatose (Des 2015)
Nivolumab (Opdivo) i andrelinjebehandling av brentuximab naiv Hodgkins lymfom (Des 2015)
Pembrolizumab i andrelinjebehandling av avansert eller metastatisk blærekreft (urotelkreft) (Des 2015)
Selumetinib i andrelinjebehandling av KRAS positiv ikke-småcellet lunkekreft (Des 2015)
Talazoparib i behandling av BRCA positiv metastatisk brystkreft (Des 2015)
Eprodisat disodium (Kiacta) i behandling av amyloidose (Des 2015)
Aflirecept (Eylea) i behandling av synstap grunnet patologisk myopi (nærsynthet) (Des 2015)
Nye og kommende behandlingsmetoder ved arvelige netthinnesykdommer – en oversikt fra engelske HSRIC (Des 2015)
Grazoprevir_elbasvir (Zepatier) til behandling av pasienter med kronisk hepatitt C (CHC) (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Natalizumab( Tysabri) for behandling av sekundær progresiv multippel sklerose (MS) (Des 2015)
Idarucizumab (Praxbind) til forebygging og behandling av dabigatran (Pradaxa) relaterte blødninger (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Ixekizumab (Taltz) til behandling av plakk psoriasis (Des 2015, Norsk metodevarsel)
Dacomitinib (PF-00299804) i behandling av avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Des 2015)
Dinutuksimab (Unituksin) som vedlikeholdsbehandling ved høyrisiko neuroblastom (Nov 2015, Norsk metodevarsel)
Masitinib i behandling av pasienter med Crohns sykdom som ikke tåler eller responderer på immunosuppresiv behandling og/eller behandling med TNF-hemmere (Nov 2015)
Midodrine (Bramox) i behandling av ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk) (Nov 2015)
GS-6615 i behandling av medfødt lang QT-3 syndrom (Nov 2015)
Lopixibat i behandling av arvelig progressiv intrahepatisk kolestase (Nov 2015)
GSK2696273 i behandling av kombinert immunsvekkelse grunnet adenosin-deaminase (ADA)-mangel (Nov 2015)
Sirukumab i behandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Masitinib i andrelinje og videre behandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Certolizumab (Cimzia) i førstelinjebehandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Masitinib i behandling av primær og atakkfri progresiv multippel sklerose (MS) (Nov 2015)
Tadalafil (Cialis) i behandling av Duchennes muskeldystrofi (Nov 2015)
Benralizumab i andrelinje behandling av astma (Nov 2015)
Ataluren (Translarna) i behandling av cklasse 1 nonsense-mutasjon mediert cystisk fibrose (Nov 2015)
Vandetanib (Caprelsa) i behandling av avansert eller metastatisk differensiert kreft i skjoldbrukskjertelen (Nov 2015)
APN311 i førstelinjebehandling av barn og ungdom med høyrisiko nevroblastom (Nov 2015)
Cabozantinib (Cometriq) i andrelinjebehandling av metastatisk nyrekreft (Nov 2015)
Atezolizumab i behandling av andrelinje og videre behandling av blærekreft (Nov 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med erlotinib (Tarceva) i førstelinjebehandling av EGFR-postiv avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Bavituximab i kombinasjon med docetaksel i andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Alcetinib i andrelinjebehandling av avansert ALK positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) når behandling med crizotinib har sviktet (Nov 2015)
Alcetinib i førstelinjebehandling av avansert ALK positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Pelareorep (Reolysin) som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av hudkreft (malignt melanom) (Nov 2015)
Palbocilib i andrelinjebehandling av avansert, eller metastatisk tilbakevendende østrogenreseptor-positiv, HER2-negativ brystkreft (Nov 2015)
Neratinib i kombinasjon med kapecitabin i tredjelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft (Nov 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av HER2-negativ, local avansert, eller tilbakevendende eller metastatisk brystkreft (Nov 2015)
Ramucirumab i kombinasjon med paklitaksel i behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør (Nov 2015)
Vemurafenib (Zelboraf) i behandling av barn og ungdom med BRAF V600 mutasjons positiv metastatisk hudkreft (melanom) (Nov 2015)
Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinjebehandling av akutt myelogen leukemi (Nov 2015)
Deratumumab i kombinasjon med lenalidomid og dexametason i behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (multiple myelomer) (Nov 2015)
Deratumumab monoterapi i behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (multiple myelomer) (Nov 2015)
Brentuximab vedotin (Adcetris) i behandling av CD30-positive kutane T -cellelymfomer (Nov 2015)
Pelareorep (Reolysin) i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av metastatisk eller tilbakevendende hode-halskreft (Nov 2015)
Tenofovir alafenamid monoterapi i behandling av hepatitt B infeksjon (Nov 2015)
Glyserol fenylbutyrat (Ravicti) i behandling av urinstoffsyklus sykdommer (hyperammonemi) (Nov 2015)
Trifluridin/tipiracil (TAS-102/Lonsurf) i tredjelinjebehandling av metastaserende kolorektalkreft (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Daclizumab HYP(Zinbryta) til behandling av pasienter med attakkvis multippel sklerose (RRMS) (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Necitumumab i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin for førstelinjebehandling av avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med docetaxel til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Okt 2015, Norsk metodevarsel)
Sacubitril/valsartan (Entresto - LCZ696) til behandling av kronisk hjertesvikt (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Ramucirumab (Cyramza) til andrelinjebehandling av kolorektalkreft (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Nye antipsykotika som vedlikeholdsbehandling ved bipolar lidelse (Sept 2015)
Tofacitinib i andrelinjebehandling av kronisk plaque psoriasis (Sept 2015)
Tildrakizumab i andrelinjebehandling av moderat til alvorlig psoriasis (Sept 2015)
Ticagrelor (brilique) som profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag eller høy risiko for iskemisk atakk (Sept 2015)
Natriumsirkonium syklosilikat i førstelinjebehandling av hyperkalemi (forhøyet kaliumnivå i blod) (Sept 2015)
Natriumtiosulfat som forebyggende behandling mot hørseltap hos barn behandlet med cisplatin kjemoterapi (Sept 2015)
Simeprevir i kombinasjon med sofosbuvir (med eller uten ribavirin) i behandling av kronisk hepatitt C (Sept 2015)
Selumetinib i førstelinjebehandling av uvealt melanom (hudkreft utgått fra øye) (Sept 2015)
Pegaspargse (Oncaspar) i behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (blodkreft) (Sept 2015)
Nimotizumab i andrlelinjebehandling av avansert pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) (Sept 2015)
Masitinib i kombinasjon med riluzol ved behandling av amyotropisk lateral sklerose (Sept 2015)
Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med etoposid og platinum kjemoterapi ved førstelinjebehandling av smållet lungekreft (SCLC) (Sept 2015)
Ibrutinib (imbruvica) i behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi (Sept 2015)
Evofosfamid i i kombinasjon med gemcitabin ved førstelinjebehandling av lokalavansert, ikke operabel eller metastaserende pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) (Sept 2015)
Clostridium botulinum (botulisme) nevrotoksin type A (Xomin) i behandling av sikling (sialorrhoea) hos voksne med Parkinson sykdom og barn med cerebral parese (Sept 2015)
Biotin (Cerenday) i behandling av multippel sklerose (MS) (Sept 2015)
AZD9291 i andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastaserende, EGFR og T790M mutasjons positiv ikke småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2015)
Arginin til forebygging av karries (Sept 2015)
Pertuzumab (Perjeta) til neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2- positiv brystkreft (Sept 2015, Norsk metodevarsel)
Ipilimumab (Yervoy) i behandling av pasienter med hormon-residiverende prostatakreft som ikke tidligere har fått kjemoterapi (kjemoterapi-naive) (Juni 2015)
Eltrombopag (Revolade) i behandling av alvorlig aplastisk anemi (Juni 2015)
Betrixaban i førstelinje forebygging av venøse tromboembolier (Juni 2015)
Ranibizumab (Lucentis) ved koroidal neovaskularisering (CNV) og makulaødem (Juni 2015)
Ipilimumab (Yervoy) med paklitaksel og karboplatin i behandling av stadium IV eller tilbakevendende ikke småcellet lungekreft (Juni 2015)
Padeliporfin (Tookad soluble) i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft (Juni 2015)
Krizotinib (Xalkori) for ALK-positiv, lokalavansert eller metatstisk, ikke-småcellet lungekreft (førstelinjebehandling) (Juni 2015)
Asunaprevir, beclabuvir og daklatastavir fast dosekombinasjon i første- og andrelinjebehandling av hepatitt C genotype 1 infeksjon (Juni 2015)
Epratuzumab ved systemisk lupus erytematosus (SLE) (Juni 2015)
Rindopepimut i førstelinjebehandling av glioblastoma multifome hjernekreft hos pasienter med positiv EGFRv III faktor (Juni 2015)
Medikamentavgivende stenter dekket med CD34 antistoff ( Combo™, Genous™) i behandling av koronarsykdom (Juni 2015)
Nivolumab til behandlinga av avansert hudkreft (malignt melanom) (Mai 2015, Norsk metodevarsel)
Efraloctocog alfa (Eloctate) for behandling av blødersykdom (hemofili A) hos voksne og barn (April 2015, Norsk metodevarsel)
Zilver PTX, medikamentavgivende stenter i behandling av perifer arteriesykdom lokalisert til under kneet (i femoropoplitiale kar) (April 2015)
Lanreotid til førstelinjebehandling av inoperable lokalavanserte eller metastatiske gastroentropankreatiske tumorer (Mars 2015, Norsk metodevarsel)
Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med bendamustin og/eller rituximab til behandling av residiverende kronisk lymfatisk leukemi (Mars 2015)
TH-302 i kombinasjon med doxorubicin til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk inoperabelt vevssarkom (Mars 2015)
Tasquinimod til behandling av kjemoterapinaiv, metastatisk hormonterapiresistent prostatakreft (Mars 2015)
Nivolumab til andre/tredjelinjebehandling av avansert eller metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom (Mars 2015)
Ipilimumab (Yervoy) som oppfølgende behandling av pasienter med hormonterapiresistent prostatakreft etter docetaxel og strålebehandling (Mars 2015)
Kommende orale, interferonfrie kombinasjonsregimer til behandling av kronisk hepatitt C, genotype 1 (Mars 2015)
Collagenase Clostridium histolytikum (Xiapex) til førstelinjebehandling av Peyronis sykdom (Mars 2015)
Aflibercept oppløsning (Eylea) til behandling av nedsatt syn grunnet makulaødem etter blokkasje av retinavenene (Mars 2015)
Alpha-1 antitrysin (Respreeza) til vedlikeholdsbehandling av alpha-1 antitrypsinmangel assosiert emfysem (Mars 2015)
Adalimumab (Humira) til andrelinjebehandling av alvorlig, kronisk plakkpsoriasis hos barn og ungdom (Mars 2015)
Ibrutinib (Imbruvica) i behandling av kronisk lymfatisk leukemi (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Ramucirumab (Cyramza) i behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør (Feb 2015, Norsk metodevarsel)
Peramivir til behandling av akutt ukomplisert influenza hos voksne (Feb 2015)
Bevacizumab (Avastin®) i behandling av tilbakevendende platinum resistent, epitelial ovariekreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft (Feb 2015)
Azacitidine (Vidaza) i behandling av akutt myelogen leukemi - førstelinje (Feb 2015)
Abaloparatide i første og andrelinjebehandling av postmenopausal osteoporose (Feb 2015)
Idalopirdine i behandling av Alzheimers sykdom som tillegg til acetylkolinesterease-hemmere (Feb 2015)
Avatrombopag i behandling av trombocytopeni hos pasienter med kronisk leversykdom før kirurgi (Feb 2015)
Ecorafenib og binimetinib i førstelinje og andrelinjebehandling av BRAF V600 mutasjonspositiv melanoma (Feb 2015)
Pimavanserin tartrate i førstelinjebehandling av psykose assosiert med Parkinsons sykdom – første linje (Feb 2015)
Intravenøs immunoglobulin I behandling av post-polio symdrom (Feb 2015)
Ustekinumab (Stelara) i behandling av Crohns sykdom (Feb 2015)
Prucalopride (Resolor) i tredje linje behandling av kronisk forstoppelse hos voksne menn (Feb 2015)
Obinutuzumab (Gazyvaro) i kombinasjon med bendamustin i førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Jan 2015)
Cobimetinib i kombinasjon med vemurafenib i behandling av føflekkreft (malignt melanom) (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Niraparib i første- eller andrelinjebehandling av HER2 negative, BRCA positive pasienter med lokal avansert eller metastastaserende brystkreft (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Pembrolizumab (Keytruda) for avansert eller tilbakevendende PD-1 positiv ikke-småcellet lungekreft – andrelinje (Jan 2015, Norsk metodevarsel)
Lapatinib (Tyverb) i kombinasjon med trastuzumab som neoadjuvant behandling av HER-2 positive pasienter med brystkreft i tidlig stadium (Jan 2015)
Tabalumab i behandling av systemisk lupus erythematosus (SLE) (Jan 2015)
Neratinib i behandling av HER-2 positve pasienter med tidlig stadium av brystkreft (Jan 2015)
Ivermectin 1 % hudkrem i behandling av papulopustuløs rosacea (Jan 2015)
Methylnaltrexone bromide (Relistor) i behandling av opioid-indusert forstoppelse hos voksne pasienter med kroniske ikke-maligne smerte (Jan 2015)
Vedlikeholdsbehandling med Bevacizumab (Avastin®) etter første progresjon under behandling med bevacizumab ved avansert kolorektalkreft (Jan 2015)
Sunitinib malate (Sutent) som tilleggsterapi (adjuvant) etter operasjon for nyrecellekreft (nyrecellecarsinom) (Jan 2015)
Ciklosporin (CicloMulsion) før perkutan koronar intervensjon for akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon for å forebygge reperfusjonsskade (Jan 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med kjemoterapi i behandling av tilbakevendende eller vedvarende stadie IVB livmorhalskreft (Jan 2015)
Peginterferon lambda-1a i behandling av hepatitt C (Jan 2015)
Indikasjonsutvidelse for Ivacaftor (Kalydeco) i behandling av cystisk fibrose, ytterligere 8 mutasjoner er godkjent (Jan 2015)
Obinutuzumab (Gazyva) i behandling av tidligere ubehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Jan 2015)
Palbociclib i kombinasjon med letrozole som førstelinjebehandling av avansert ER-positiv/HER2-negativ brystkreft hos post-menopausale kvinner (Jan 2015)
Thymosin beta-4 i behandling av epidermolysis bullosa (Jan 2015)
Rekombinant humant alfamannosidase (Lamazym) i behandling av alfamannosidose (Jan 2015)
Eltrombopag (Revolade) i behandling av barn med kronisk immunologisk trombocyttopenisk purpura (ITP) (Jan 2015)
Fingolimod i andrelinje behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (Jan 2015)
Interferon beta-1a (Traumakine) i førstelinje behandling av akutt lungesviktsyndrom (ARDS (Jan 2015)
Rigosertib i andre- og etterfølgende behandlingslinjer ved høyrisiko myelodysplastisk (preleukemisk) syndrom (Jan 2015)
Metreleptin i behandling av generell og partiell lipodystrofi (Jan 2015)
Vemurafenib og cobimetinib i førstelinjebehandling av tidligere ubehandlede pasienter med inoperabel, lokalavansert eller metastaserende malignt melanom og påvist BRAFV600-mutasjon (Jan 2015)
Cositecan (Karenitecin) i andrelinjebehandling av avansert mucinøs epitelial eggstokkreft (ovarialcancer) (mEOC) (Jan 2015)
MK-5172 og MK-8742 kombinasjonstablett i behandling av kronisk hepatitt C infeksjon (genotyper 1, 4, 5 and 6) (Jan 2015)
Ixazomib in combination with oral dexamethasone for relapsed or refractory systemic light chain (AL) amyloidosis (Aug 2014)
Migalastat i behandling av Fabry sykdom (Aug 2014)
Denosumab i behandling av glukokortikoidindusert osteoporose (benskjørhet) (Aug 2014)
Onatuzumab i behandling av metastatisk Met-positiv kreft i magesekk eller gastroøsofagealovergangen (Aug 2014)
HA-irinotectan som andre- og tredjelinjebehandling av metastatisk kolorektalkreft (Aug 2014)
Alisertib i andrelinjeeller senere behandling av pasienter med tilbakefall eller behandlingsrefraktært perifert T-cellelymfom (Aug 2014)
Perampanal som tilleggsbehandling ved primære generaliserte tonisk-kloniske (GTK) epileptiske anfall (Aug 2014)
Obinutuzumab i kombinasjon med CHOP kjemoterapi som førstelinjebehandling av CD20-positivt diffust storcellet B-celle lymfom (Aug 2014)
Cholinsyre (Orphacol) som førstelinjebehandling av medfødte feil i primær gallesyresyntese (Aug 2014)
Daclatasvir og sofosbuvir (Sovaldi) med og uten ribavirin i behandling av hepatitt C infeksjon (Aug 2014)
Tofacitinib i behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (Aug 2014)
Levosimendan (leximda) som andrelinjebehandling ved akutt forverring av kronisk hjertesvikt (Aug 2014)
Olaparib i behandling av platinum-sensitiv eggstokkreft (Mai 2014, Norsk metodevarsel)
Velcalcetide i førstelinjebehandling av sekundær hyperparatyreoidisme (Mai 2014)
Renset botulinum toxin type A (Botox) i behandling av spasmer i underekstremitetene etter hjerneslag (Mai 2014)
LCQ908 (Pradigastat) for førstelinjebehandling av hyperlipoproteinemi av typen familiær chylomicronemisk syndrom (April 2014)
Apremilast for Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitis) (April 2014)
Ofatumumab (Arzerra) for behandling av residiverende kronisk lymfatisk leukemi (April 2014)
Alicaforsen for andrelinjebehandling av pouchitis (April 2014)
Ezetimib (Ezetrol) i kombinasjon med et statin for reduksjon av kardiovaskulær risiko ved koronar hjertesykdom (April 2014)
Bevacizumab (Avastin) for førstelinjebehandling av nydiagnostisert glioblastoma multiforme (April 2014)
Trastuzumab emtansine (Kadcyla) for behandling av pasienter med HER2 positive lokalavansert eller metastatisk tilbakefall av magekreft (April 2014)
Leuco-methylthioninium for behandling av Alzheimers sykdom (April 2014)
Daclatasvir og asunaprevir for behandling av hepatitt C infeksjon (April 2014)
Paclitaxel polyglutamate (Opaxio) i kombinasjon med temozolamide og strålebehandling for første linjelinjebehandling av glioblastom (April 2014)
Ibrutinib for tilbakefall eller refraktær mantelcellelymfom (April 2014)
Eliglustat for behandling av Gauchers sykdom (April 2014)
Apixaban (ELIQUIS) for behandling og langtids forebygging av dyp venetrombose og lungeemboli (April 2014)
Bucelipase-alfa (Kiobrina) for behandling av for tidlig fødte barn (April 2014)
Inflectra (infliksimab biosimilar) for psoriasisartritt (April 2014)
Idelalisib og rituximab for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (April 2014)
Darapladib som tilleggsbehandling for kardiovaskulær risikoreduksjon hos pasienter med koronar hjertesykdom (April 2014)
Paclitaxel poliglumex (Xyotax) for vedlikeholdsbehandling ved avansert eggstokkretf (ovarie cancer) (April 2014)
Syntetiske peptid immunoregulatoriske epitoper (Cat-PAD, ToleroMune Cat) som førstelinjebehandling av katteindusert nese- og øyeallergi (rhinokonjunktivitt) (April 2014)
Lenalidomide (Revlimid; CC-5013) for behandling av mantelcellelymfom (April 2014)
Pazopanib (Votrient) som adjuvant terapi for behandling av nyrecellekarsinom (April 2014)
Leuco-methylthioninium (LMTX, TRx0237, TRx0014a,) for behandling av pasienter med atferds-variant frontotemporal demens (April 2014)
Gevokizumab for behandling av kronisk ikke-infeksiøs revmatisk øyebetennelse (regnbuhinnebetennelse, uveitt) (April 2014)
ICES13 (ICES-13) autolog celle-basert terapi som andrelinje behandling av kvinner med urin-inkontinens (April 2014)
Idelasib (Idela; GS-1101; CAL-101) for behandling av non-Hodgkins lymfom (April 2014)
Eculizumab (Soliris) som førstelinjebehandling av Haemolytisk Uremisk syndrom forårsaket av Shiga-Toxin produserende Escherichia coli (April 2014)
Odanacatib som første- og andrelinjebehandling av menn med osteoporose (April 2014)
Eribulin mesilate (Halaven) for tredjelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
Ezetimibe og simvastatin (Inegy) for reduksjon av kardiovaskulær risiko ved koronar hjertesykdom (April 2014)
Custirsen for første- og andre linjebehandling av lokalt avansert eller metastatisk hormonresidiverende prostatekreft (April 2014)
Ponatinib (Iclusig) for behandling av kronisk myeloid leukemi (April 2014)
Olesoxime for førstelinjebehandling av muskelatrofi i ryggmargen (spinal muskelatrofi) (April 2014)
Kombinasjon av krem (Methyl aminolevulinate, Visonac) og lyst-terapi for behandling av kviser (akne vulgaris) (April 2014)
MK-3475 for første- eller andrelinjebehandling av pasienter med avansert føflekkkreft som ikke tidligere har fått ipilimumab (April 2014)
Liposomal cisplatin (Lipoplatin) i kombinasjon med fluorouracil for behandling av hode- og nakkekreft (April 2014)
Husstøvmidd allergen immunterapi tablett (Mitizax) for tredjelinjebehandling av husstøvmidd allergi-indusert rhinitt og konjunktivitt (April 2014)
Pixantrone (Pixuvri) i kombinasjon med rituximab for behandling av diffuse stor B-celle lymfom eller grad 3 follikulært lymfom (April 2014)
Elotuzumab for tilbakefall eller refraktær myelomatose (April 2014)
Immunterapi (vaksinasjon, PROSTVAC) for behandling av pasienter med hormon-residiverende prostatakreft som ikke tidligere har fått kjemoterapi (kjemoterapi-naive) (April 2014)
Lambrolizumab som andrelinjebehandling av avansert føflekkkreft som er refraktær til ipilimumab (April 2014)
ABT-450/ritonavir/ABT-267 I kombinasjon med ABT-333 for behandling av kronisk genotype-1 hepatitt C infeksjon (April 2014)
Ticagrelor (Brilique) for forebygging av kardivaskulære hendelser ved tidligere gjennomgått infarkt (April 2014)
Aflibercept (Eylea) ved nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem (April 2014)
Midostaurin for førstelinjebehandling av nydiagnostisert FLT3-mutasjons akutt myeloid leukemi (April 2014)
Asfotase alfa for behandling av hypofosfatasi (April 2014)
Ramucirumab som andrelinjebehandling av leverkreft (hepatocellulær kreft) (April 2014)
Zucapsaicin (Civamide) for behandling av episodisk klasehodepine (clusterhodepine) (April 2014)
BHR-100 for behandling av alvorlig traumatisk hjerneskade (April 2014)
MEK162 for første- og andrelinjebehandling av NRAS mutasjons positiv føflekkreft (malignt melanom) (April 2014)
Obeticholinsyre for behandling av skrumplever (primær biliær cirrhose) (April 2014)
Sofosbuvir kombinert med ledipasvir for behandling av hepatitt C, genotype 1 (April 2014)
Kappaproct for tredjelinjebehandling av ulcerøs kolitt (April 2014)
Etanercept (Enbrel) for behandling av aksial spondylartritt uten radiografisk bevis for Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) (April 2014)
Ustekinumab (Stelara) for behandling av plakkpsoriasis hos ungdom (April 2014)
Inflectra (infliximab biosimilar) for behandling av Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) (April 2014)
Onartuzumab for behandling av metastatisk Met positiv ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
Plitidepsin (Aplidin) i kombinasjon med dexamethasone som tredjelinjebehandling av myelomatose (April 2014)
Curodont Repair og Curodont Protect for behandling og forebygging av tannforfall (April 2014)
Gefitinib (Iressa) sammen med kjemoterapi som andrelinjebehandling av EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
Brentuximab vedotin (Adcetris) for behandling av Hodgkins lymfom (Jan 2014)
shadow bottom left shadow in corner