Alle metodevarsler


Nivolumab (Opdivo) til behandling av pasienter med dMMR eller MSI-H metastatisk kolorektal kreft etter førstelinjebehandling (Feb 2017, norsk omtale)
Implanterbar mini-teleskoplinse (Implantable Miniature Telescope) ved avansert aldersrelatert makuladegenerasjon (Feb 2017, norsk omtale)
Endoskopisk lungevolumreduksjon i behandling av avansert emfysem (Feb 2017, norsk omtale)
Abatacept (Orencia) til andrelinje behandling av psoriasisartritt hos voksne (Feb 2017, norsk omtale)
Tocilizumab (RoActemra) til behandling av kjempecellearteritt (Feb 2017, norsk omtale)
Stent i behandling av nyrearteriestenose – er det behov for en gjennomgang av bruk i Norge? (Feb 2017, norsk omtale)
Ceritinib (Zykadia) til førstelinjebehandling av anaplastisk lymfomkinase (ALK) - positiv ikke små-cellet lungekreft (NSCLC) (Feb 2017, norsk omtale)
Etirinotecan pegol til behandling av brystkreft med hjernemetastaser (Feb 2017, norsk omtale)
Eculizumab (Soliris) til behandling av pasienter med behandlingsrefraktær generalisert myasthenia gravis (Feb 2017, norsk omtale)
Andexanet alfa til reversering av faktor Xa-hemmer-induserte blødninger (Feb 2017, norsk omtale)
Brentuksimab vedotin (Adcetris) til behandling av voksne pasienter med CD30+ Hodgkins lymfom (HL) med forhøyet risiko for tilbakefall eller progresjon etter autolog stamcelletransplantasjon (ASCT) (Jan 2017, norsk omtale)
Denosumab (Xgeva) til behandling av malign hyperkalsemi hos pasienter som er refraktære til behandling med bisfosfonater (Jan 2017, norsk omtale)
Kladribin (Mavenclad) til behandling av aktiv relapserende remitterende multippel sklerose (RRMS) (Jan 2017, norsk omtale)
Obinutuzumab in combination with bendamustine for rituximab-refractory indolent non-Hodgkin’s lymphoma – second line (Jan 2017, norsk omtale)
Peptid reseptor radionuklid terapi (PRRT) av typen 177Lu- DOTA0-Tyr3-Octreotate (Lutathera; lutetium-177) til behandling av inoperable gastroenteropankreatiske nevroendokrine tumorer (GEP-NET) (Jan 2017, norsk omtale)
Pembrolizumab (Keytruda) til behandling av tilbakevendende (residiv) eller behandlingsrefraktær Hodgkins lymfom (HL) (Jan 2017, norsk omtale)
Sarilumab til behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt (RA) (Jan 2017, norsk omtale)
Til toppen av siden
Obinutuzumab (Gazyvaro) i kombinasjon med bendamustin til behandling av pasienter med tilbakefall av follikulært lymfom (Des 2016)
Duvelisib til andrelinje- og senere behandling av tilbakevendende follikulært lymfom (Des 2016)
Fostamatinib til behandling av kronisk immunologisk trombocyttopenisk purpura (ITP) (Des 2016)
Letermovir i forbygging av cytomegalovirus infeksjon hos sero-posetive pasienter som behandles med allogen hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HSCT) (Des 2016)
Pelareorep i kombinasjon med paklitaksel ved tilbakevendende eller vedvarende epitelial eggstokkreft, kreft i eggleder eller primær peritoneal kreft (Des 2016)
Botulinumtoksin A (Dysport) til behandling av sterk svette fra armhulene (aksillær hyperhidrose) (Des 2016)
KRN23 til behandling av kromosom X-bundet hypofosfatemisk rakitt hos barn i alder 5 til 12 år (Des 2016)
Decitabine (Dacogen) til førstelinjebehandling av akutt myeloid leukemi (Des 2016)
Quizartinib til andrelinjebehandling av FLT3-ITD positiv akutt myeloid leukemi (Des 2016)
Nilvadipine til første- eller andrelinjebehandling av moderat Alzheimers sykdom (Des 2016)
Polyklonalt anti-Pseudomonas aeruginosa preparat (PsAer-IgY) til behandling av pseudomonasinfeksjon ved cystisk fibrose (Des 2016)
Tivantinib til andrelinjebehandling av ikke-opererbar leverkreft (hepatocellulært karsinom) med høy c-Met eksperesjon (Des 2016)
Mepolizumab (Nucala) i behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom ( KOLS) med eosinofil bronkitt (Des 2016)
Simtuzumab i behandling leverfibrose hos pasienter med ikke-alkoholisk steatohepatitt eller primær skleroserende kolangitt (Des 2016)
Custirsen i kombinasjon med docetaxel i andrelinjebehandling av ikke-opererbar ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Des 2016)
Mepolizumab (Nucala) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær eosionofil granulomatose med polyangiit (Des 2016)
Duvesilib i andrelinje og senere behandling av kronisk lymfatisk leukemi (Des 2016)
Lefitolimod i vedlikeholdsbehandling av småcellet lungekreft (Des 2016)
Glecaprevir i kombinasjon med pibrentasvir i behandling av hepatitt C gentotype 1, 2, 3, 4, 5 og 6 (Des 2016)
RGN-259 i behandling av nevrotropisk keratopati (Des 2016)
Epoetin alfa (Eprex) i tredje- og fjerdelinjebehandling av lav elelr intermediær-1 risiko myelodysplastisk syndrom (Des 2016)
Zoptarelin doxorubicin i andrelinjebehandling av loklat avansert tilbakevendende eller metastatisk endometriekreft (Des 2016)
Vepoloxamer i førstelinjebehandling av vasooklusive kriser ved sigdcelleanemi (Des 2016)
Sapacitabine i førstelinjebehandling av pasienter med myeloid leukemi som ikke kan gjennomgå intensivbehandling (Des 2016)
Empagliflozin (Jardiance) for forebygging av kardiovaskulær død hos pasienter med type 2 diabetes og høy kardiovaskulær risiko (Des 2016)
Abemaciclib i andrelinjebehandling av postmenopausale kvinner med avansert hormon-reseptor positiv, HER2-negativ brystkreft (Des 2016)
Cariprazine (Vraylar) til behandling av schizofreni (Des 2016)
KTE-C19 i behandling av B-cellelymfom og beslektede sykdommer ved behandlingsrefraktærsykdom tilbakefall etter autolog stamcellebehandleing (Des 2016)
Neratinib i behandling av tidligstadium HER2-positiv brystkreft etter adjuvant behandling med transtuzumab (Des 2016)
Ticagrelor (Brilique) i behandling av nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom) (Des 2016)
Blinatumomab (Blincyto) i behandling av pasienter i remisjon med minimal residual akutt B-lymfoblastisk leukemi (Des 2016)
Masitinib ved tilbakevendende eller behandlingsrefraktær perifer T-celle lymfom (Des 2016)
Cadazolid i behandling av Clostridium dificile assosiert diare (Des 2016)
Caplacizumab for thrombotic thrombocytopenic purpura (Des 2016)
Naldemedin ved opioid indusert forstoppelse (Des 2016)
Naloksen enkeltdose nesespray ved opioidoverdose (Des 2016)
Lavdose desmopressin (Noqdira) i behandling av økt urinutskillelse om natten (Nokturi) (Des 2016)
Empagliflozin (Jardiance) som tilleggsterapi ved type 1 diabetes (Des 2016)
Hexyl aminolevulinat (Cevira) i behandling av høygradige forstadier til livmorhalskreft (cervikale intraepiteliale skvamøse lesjoner) (Des 2016)
Crizotinib (Xalkori) til behandling av ROS1-positive pasienter med avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Des 2016)
Ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med bendamustin som tredjelinjebehandling ved refraktær follikuært lymfom (Des 2016)
Erenumab som forebyggende behandling ved migrene (Des 2016)
Volanesorsen i førstelinjebehandling av familiært chylomicronaemia syndrom (Des 2016)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med cisplatin og pemetrexed i førstelinjebehandling av brysthinnekreft (malignt pleural mesoteliom) (Des 2016)
Tetrodotoxin i behandling av moderat til alvorlig kreftrelatert smerte (Des 2016)
Napabucasin i kombinasjon med paclitaksel i behandling av adenokasinom i gastroøsofagealovergangen (Des 2016)
Tofacitinib (Xeljanz) til behandling av revmatoid artritt (RA) (Des 2016, norsk omtale)
Ocrelizumab til behandling av primærprogressiv multippel sklerose (Des 2016, norsk omtale)
Mogamulizumab i andre- og senere linjers behandling av T-celle leukemi/lymfom (Des 2016)
Pacritinib til behandling av pasienter med myelofibrose (Des 2016, norsk omtale)
Humant IgG1 monoklonalt antistoff (MabP1; Xilonix) rettet mot interleukin-1 alfa til behandling av metastatisk kolorektal kreft (Des 2016, norsk omtale)
Nivolumab (Opdivo) til andrelinjebehandling av inoperabel eller metastatisk blærekreft (urotelkarsinom) (Des 2016, norsk omtale)
Ocrelizumab til behandling av relapserende remitterende multippel sklerose (Des 2016, norsk omtale)
Ribociclib (LEE011) i førstelinjebehandling av avansert hormonreseptor positiv HER2 negativ brystkreft (Des 2016)
Cediranib (AZD2171) i behandling av pasienter med tilbakevendende platinumsensitiv (PS) eggstokkreft (OC) (Des 2016, norsk omtale)
Anamorelin (ONO-7634; RC-1291) for behandling av anoreksi-kakeksi syndrom hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft (Des 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i andrelinjebehandling av lokal avansert metastatisk tykktarmskeft (Nov 2016)
Zoledronsyre (AXS 02) i behandling av type 1 komplekst regionalt smertesyndrom (Nov 2016)
Levatinib (Lenvima) i førstelinjebehandling av inoperabel leverkreft (Nov 2016)
Reparixin i forebygging og behandling av forsinket funksjon ved transplantasjon av bukspyttkjertelen ved diabetes type 1 (Nov 2016)
Langtidsvirkende subkutan buprenorfin/CAM2038 i behandling av opioidavhengighet (Nov 2016)
Medidur i andrelinjebehandling av ikke-infeksiøs bakre uveitt (Nov 2016)
Dupilumab i andrelinjebehandling av moderat til alvorlig atopisk eksem (Nov 2016)
Teduglutid i behandling av barn og ungdom med kort tarm-syndrom (Nov 2016)
Begelomab (Begesand) i behandling av steroidresistent akutt transplantat mot pasientreaksjon (Nov 2016)
Pegvaliase i førstelinjebehandling av hyperfenylalaninemi hos voksne med Føllings sykdom (fenylketonuri) (Nov 2016)
Aldoxorubicin i andrelinjebehandling av metastatiske lokalavanserte inoperable bløtvevssarkom (Nov 2016)
Venetoclax i kombinasjon med rituximab i andre- og senerelinjersbehandling avd tilbakevendende eller behandlingsrefraktær kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Nov 2016)
Relebactam i kombinasjon med imipenem og cilastatin ved behandling av antibiotikaresistente Gram-negative infeksjoner (Nov 2016)
Eleclazine ved hypertrofisk kardiomyopati (Nov 2016)
Momelotinib i behandling av myelofibrose (Nov 2016)
Reveglikosidase alfa ved sent oppstått Pompes sykdom (Nov 2016)
Antitrombin alfa (Atryn) ved svangeskapsforgiftning (pre-eklampsi) (Nov 2016)
Bezlotoxumab (Zinplava) ved vedvarende clostridium difficile infeksjon (Nov 2016, norsk omtale)
Rurioctocog alfa pegol (Adynovate) til behandling av hemofili A (Nov 2016, norsk omtale)
Mepolizumab (Nucala) som tilleggsbehandling ved alvorlig refraktær eosinofil astma hos voksne (Nov 2016, norsk omtale)
Atezolizumab (Tecentriq) til andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2016, norsk omtale)
Olaratumab (Lartruvo) i kombinasjon med doxorubicin til behandling av avansert bløtvevssarkom (Nov 2016, norsk omtale)
Inotuzumab ozogamicin til behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) (Nov 2016, norsk omtale)
Kommende metoder for diagnose og behandling av refraktær astma - En oversikt fra HSRIC (Nov 2016)
Gruppebaserte naturrehabiliteringsprogram (grønnrehabiltering) i behandling av kronisk/langvarig stressrelatert sykdom (Nov 2016)
Nye og kommende metoder for angiplastikk ved alvorlig iskemi i underekstremitetene -En oversikt fra HSRIC (Nov 2016)
Laserbasert fotokoagulering (Navilas) til behandling av ulike øyesykdommer (Nov 2016)
Stimulering av nesehulen (Chordate System 100) i behandling av kronisk ikke-allergisk rhinitt (Nov 2016)
Nerve tilpasset ventillator (NAVA; Niv-NAVA; Servo-n) som respirasjonsstøtte for nyfødte (Nov 2016)
Vagusnervestimulering (Vivistim System) for rehabilitering av armbevegelser etter hjerneslag (Nov 2016)
Autologous haematopoietic stem cell transplantation for relapsing remitting multiple sclerosis (Nov 2016)
Sanntids billediagnostikk (LightPath) basert på visualisering av PET-CT reagenser under kreftoperasjoner (Nov 2016)
Blodprøvetest for sjekk av T-celle diversitet ved metastatisk melanoma (ImmunTraCkeR-Melanoma) (Nov 2016)
Glukosemåling i spytt (Glucose Pop Test) for overvåking av blodsukkernivå ved diabetes (Nov 2016)
Nye og kommende metoder for regenerativ medisin (stamcellebehandling) ved magetarmsykdommer - En oversikt fra HSRIC (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Endoskopisk behandling av skiveprolaps i korsryggen (lumbalt skiveprolaps) med isjias (Nov 2016)
Mikrostrukturelle implantater uten autologe stamceller i behandling av kneskader (Nov 2016)
Ballongbasert lungeangioplasti (BPA) i behandling av kronisk tromboembolisk pulmonal hypertensjon (Nov 2016)
Ultralydveiledet perkutan radiofrekvensablasjon av godartede knuter i skjoldbrukskjertelen (thyroidea) (Nov 2016)
Ekstrakorporal reversert sirkulasjon under stenting av carotis arterien (Nov 2016)
Lungevene isolering med perkutan endoskopisk laser-ballong i behandling av atrieflimmer (Nov 2016)
Ikke-invasiv bærbar ventilator (NIOV) i behandling av respirasjonssvikt hos pasienter med ulike typer lungesykdom (Nov 2016)
Radiofrekvensablasjon i behandling av spinale metastaser (Nov 2016)
Mikrobølgeablasjon i behandling av leversvulster og -metastaser (Nov 2016)
Påvisning av persepsin ved immunoanalyse (PATHFAST) for diagnose og prognose av sepsis (Nov 2016)
Kateterbasert reparasjon av mitralklaffen ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, norsk omtale)
Undersøkelse av genekspresjonsprofilen hos pasienter med brystkreft (Nov 2016)
Intravaskulære mekaniske og kjemiske ablasjonsmetoder i behandling av varicer (åreknuter) (Nov 2016)
Transkutan stimulering av supraorbitalnerven i behandling og forebygging av migrene (Nov 2016, norsk omtale)
Vevsreduksjon ved bruk av radiofrekvensbehandling av hypertrofiske neseslimhinner (Nov 2016)
MR-veiledet laserablasjon ved intrakranielle svulster og epilepsi (Nov 2016, norsk omtale)
Blodprøvetest (Enhanced liver fibrosis test, ELF-test, Advia Centaur) for påvisning av leverfibrose (Nov 2016)
Høydose vitamin D som behandling av autoimmune sykdommer (Nov 2016, norsk omtale)
Kateterbasert implantasjon av aortaklaffer (TAVI/TAVR) i behandling av pasienter med alvorlig aortastenose og intermediær operativ risiko (Nov 2016, norsk omtale)
Svelgbare mageballonger for behandling av overvekt og fedme (Oppdatering) (Nov 2016, norsk omtale)
Kateterbasert mitralklaffimplantasjon ved alvorlig kronisk mitralklaffsvikt (mitralinsuffisiens) (Nov 2016, norsk omtale)
Nonacog beta pegol til behandling av hemofili B (Sept 2016, norsk omtale)
Venetoclax til behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Sept 2016, norsk omtale)
Dabrafenib (Tafinlar) som monoterapi eller som kombinasjonsterapi med trametinib (Mekinist) til behandling av voksne pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2016, norsk omtale)
Baricitinib til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt (RA) (Sept 2016, norsk omtale)
Pembrolizumab (Keytruda) i førstelinjebehandling av PD-L1 sterkt positiv metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2016, norsk omtale)
Allogen stamcelleterapi (Cx601, Alofisel) i andrelinjebehandling av komplekse perianale fistuler hos voksne med Crohns sykdom (Sept 2016, norsk omtale)
Nivolumab (Opdivo) for andrelinjebehandling av tilbakevendendende eller metastatisk hode-halskreft (Sept 2016, norsk omtale)
Fedmekirurgi i behandling av type 2-diabetes, ved kroppsmasseindeks (KMI/BMI) under 35 kg/m2 (Aug 2016, norsk omtale)
Etelcalcetid/velcalcetid (Parsabiv) til behandling av sekundær hyperparatyreoidisme (SHPT) hos voksne med kronisk nyresykdom (CKD) som står på hemodialyse (Aug 2016, norsk omtale)
Ofatumumab (Arzerra) i kombinasjon med fludarabin og syklofosfamid for behandling av voksne med tilbakevendende kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Aug 2016, norsk omtale)
Lonoktokog alfa (Afstyla) til behandling av hemofili A (Aug 2016, norsk omtale)
Begelomab (Begedina) til behandling av steroidresistent graft-verus-host sykdom (GvHD) hos voksne pasienter som har gjennomgått allogen stamcelletransplantasjon (Aug 2016, norsk omtale)
Fullstendig forsegling (Nellix EVAS) i behandling av abdominale aortaaneurismer (Aug 2016, norsk omtale)
Nye og kommende perfusjonssystemer i forbindelse med organtransplantasjon (Aug 2016, norsk omtale)
Reslizumab i behandling av eosinofil astma (Aug 2016, norsk omtale)
Dimethyl fumarate (LAS-41008) for behandling av plakkpsoriasis (Aug 2016, norsk omtale)
Brodalumab i behandling av moderat til alvorlig psoriasis med plakk (Aug 2016, norsk omtale)
Genterapi ved arvelig netthinnedegenerasjon knyttet til mutasjoner i RPE65 genet (Aug 2016, norsk omtale)
Bevacizumab (Avastin) som adjuvant førstelinjebehandling sammen med kjemoterapi ved ovariekreft (Aug 2016)
Selumetinib i kombinasjon med radioaktivt jod i behandling av differensiert skjoldbrukskjertelkreft (Aug 2016)
Sofosbuvir, GS-9857 og velpatasvir trippelbehandling til behandling av kronisk hepatitt C (Aug 2016)
Tremelimumab i andre- og tredjelinjebehandling av uresekterbar malignt pleuralt eller perionealt mesoteliom (Aug 2016)
Ultralavdose danazol (Optina; Vasaloc) i behandling av diabetisk ødem (Aug 2016)
Nikotininnhalator (Voke 0,45 mg inhaler) ved røykeslutt (Aug 2016)
Veliparib i kombinasjon med carboplatin og paclitaxel i neoadjuvant behandling av tidlig trippel negativ brystkreft (Aug 2016)
Vonicog alfa i behandling av blødersykdom av typen alvorlig von Willebrands sykdom (Aug 2016)
Palbociklib (Ibrance) ved behandling av ER+/HER2- avancert eller metastastisk brystkreft (Aug 2016)
Legemidler for stimulering av regenerative prosesser ved mage-tarmlidelser - Oversikt fra NHRIC (Aug 2016)
Crisaborole i behandling av atopisk eksem (Aug 2016)
Ixazomib (Ninlaro) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær benmargskreft (myelomatose) (Aug 2016, norsk omtale)
Eluxadoline (Mu Delta) i førstelinjebehandling av irritabel tarm syndrom (diaré dominerende) (Aug 2016, norsk omtale)
Ofatumumab (Arzerra) som vedlikeholdsbehandling ved tilbakefall av kronisk lymfatisk leukemi (Aug 2016)
Elotuzumab (Empliciti) til behandling av myelomatose (benmargskreft) i kombinasjon med lenalidomide og deksametason (Aug 2016, norsk omtale)
Rucaparib i behandling av avansert BRCA mutert ovariekreft (Aug 2016)
Pelarerorep (Reolysin) i behandling av tilbakevendende eller behandlingsrefraktær myelomatose (Aug 2016)
rhPTH (Natpar) som adjuvantbehandling av hyperparatyreoidisme (Aug 2016)
Pelarerorep (Reolysin) i behandling av avansert eller metastsatisk bukspyttkjertelkreft (Aug 2016)
Stamcellebehandling (Remestemcel-L, Prochymal, Provacel) i behandling ved trasnplantat mot pasientreaksjon hos barn (Aug 2016)
Pitolisanthydroklorid i behandling av obstruktiv søvnapné (Aug 2016)
Pertuzumab (Perjeta) i kombinasjon med trastuzumab som neoadjuvant behandling ved HER2 positiv tidlig brystkreft (Aug 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i behandling av platinum resistent metastatisk hode- og halskreft (Aug 2016)
Olaparib (Lynparza) i andrelinje behandling av metastatisk brystkreft med medfødt BRCA mutasjon (Aug 2016)
Nusinersen i behandling av infantil spinal muskel atrofi (Aug 2016)
Nintedanib (Vargatef) i andrelinjebehandling og videre behandling av kolorektalkreft (Aug 2016)
Netarsudil i behandling av åpenvinkelglaukom eller og høytrykksglaukom (Aug 2016)
Mitomycin ophthalmic (Mitosol) ved glaukomkirurgi (Aug 2016)
Masitinib i behandling av avansert eller metastatisk malignt melanom med c-kit mutasjon (Aug 2016)
Metoksyfluran (Penthrox) for lindring av akutt moderat til alvorlig smerte (Aug 2016)
Lebbrikizumab i andrelinjebehandling av alvorlig astma (Aug 2016)
Latanoprosten bunod i behandling av åpenvinkelglaukom eller og høytrykksglaukom (Aug 2016)
Intrathecal idursulfase (Elaprase) i behandling av Hunters syndrom (mukopolysakkaridose type II, MPS II) (Aug 2016)
Idelalisib i kombinasjon med bendamustin eller rituximab i andrelinjebehandling av symptomsvak non-Hodgkins lymfom (Aug 2016)
Stamcelleterapi (Heartcel) i behandling av hjertesvikt hos pasienter med ufullstendig revaskularisering etter koronar bypassoperasjon (Aug 2016)
Etelirsen til behandling av pasienter med Duchenne muskeldystrofi med dystrofin genmutasjon mottakelig for ekson 51 skipping (Aug 2016)
Doksylaminsuksinat og pyridoksinhydroklorid (Diclectin) i behandling av kvalme og oppkast hos gravide (Aug 2016)
DMI-9523 (Ampion) i behandling av moderat til alvorlig kneartrose (Aug 2016)
CPX-351 (VYXEOS) i behandling av eldre pasienter med nydiagnostistert myeloid akutt leukemi (Aug 2016)
C3BS-CQR-1 (C-Cure) i behandling av hjertesvikt sekundært til iskemisk kardiomyopati (Aug 2016)
Blinatumomab i behandling av residiverende eller refraktær Philadelphia-negativ akutt B-lymfoblastisk leukemi (Aug 2016, norsk omtale)
Avelumab i behandling av Merkel-celle karsinom (Aug 2016)
AM-111 (D-JNK1-1; XG-102) i behandling av sensorisk tap av hørsel (Aug 2016)
Allantoin (Zorblisa) i behandling av lesjoner assosiert med epidermolyse bullosa (Aug 2016)
Peglyated arginin deiminase (ADI-PEG 20) i andrelinjebehandling av leverkreft (Aug 2016)
Adalimumab (Humira) i andrelinjebehandling av uveitt hos barn (Aug 2016)
Sialinsyre (acetyl-neuraminsyre extended release, Ace-ER ) i behandling av GNE- myopati (Aug 2016)
Everolimus (Afinitor) i vedlikeholdsbehandling ved diffust storcellet B-celle lymfom (Aug 2016)
Nivolumab for andrelinjebehandling av ikke-småcellet lungekreft (Aug 2016, norsk omtale)
Carfilzomib (Kyprolis) kombinasjonsterapi til andrelinjebehandling av myelomatose (Aug 2016, norsk omtale)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved lungekreft (Aug 2016)
PET-CT i doseplanlegging av stråleterapi ved analkreft (Aug 2016)
Fosterdiagnostikk med massiv parallell sekvensering (Next generation sequencing, NGS) (Aug 2016)
Implanterbar pulsgenerator (ReActive8) i behandling av korsryggsmerter (Aug 2016)
Pasientnær hurtigtest (PIFA PlussPF4) for påvisning av heparinindusert trombocytopeni (Aug 2016)
Nye ikke invasive engangssensorer (Neon EEG) for å måle elektriske impulser og overvåke epileptiske anfall hos nyfødte (Aug 2016)
Molekylær test (myPlan) ved tidlig-stadium lungekreft (Aug 2016)
Ny gasskromatografisk test (Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS); Lonestar) for utåndingsluft til påvisning av lungekreft (Aug 2016)
Ny gasskromatografisk test (Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS); Lonestar) for urin- og fecesprøver til påvisning av kolorektalkreft (Aug 2016)
Ny laboratorietest (ImmunoXpert) for å skille mellom virus- og bakterieinfeksjon (Aug 2016)
Laborratorietest (IBSchek) for å påvise postinfeksiøst irritabel tarmsyndrom (Aug 2016)
Transkraniell stimulering i behandling av fibromyalgi relaterte smerter (Aug 2016)
Pasientnær hurtigtest (FebriDx) for å skille mellom respiratorisk virus- og bakterieinfeksjon (Aug 2016)
PC basert behandling (AVATAR therapy) for pasienter med hørsel hallusinose (auditiv verbal hallusinose) (Aug 2016)
Transkutan vagusnervestimulering i behandling av cluster hodepine og migrene (Aug 2016)
Ultra-filtrering (Aquadex FlexFlow, mekanisk fjerning av væske fra sirkulasjonssystemet) ved dekompensert hjertesvikt (Aug 2016)
Endoskopisk karbondioksid laserkirurgi i behandling av svelgebesvær (orofaryngeal dysfagi) (Aug 2016)
Nedbrytbare (bioresorberbare) kortikosteroidavgivende stenter ved endoskopisk nese- og bihulekirurgi (sinus kirurgi) (Aug 2016)
Angioplastikk og stenting i behandling av erektil dysfunksjon grunnet nedsatt blodsirkulasjon i beina (perifer arteriesykdom) (Aug 2016)
Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge venøs tromboemboli (blodpropp) etter hofte- og knekirurgi (Aug 2016)
Buparlisib i kombinasjon med fulvestrant i behandling av hormon-reseptor positiv/HER2-negativ lokalt avansert eller metastatisk brystkreft (Aug 2016)
Mekanisk trombektomi ved akutt hjerneinfarkt (Aug 2016)
CT angiografi kalsiumskår ved screening for koronarsykdom (Aug 2016)
Nanopartikkel implantat (NBTXR-3) til forsterkning av stråleterapi ved bløtvevssarkom (Aug 2016)
Irinotecan avgivende kuler (DC Bead, DC Bead M1 og DC Bead Lumi) i behandling av levermetastaser ved kolorektalkreft (Aug 2016)
Mikropumpe (sc2Wear micropump patch) for avgivelse av furosemid i behandling av hjertesvikt (Aug 2016)
Nedbrytbar implanterbar ballong i behandling av skulderskader (rotatorcuffskader) (InSpace™) (Aug 2016, norsk omtale)
Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir og ritonavir til behandling av kronisk hepatitt C (Mai 2016, norsk omtale)
Susoctocog alfa (Obizur ®) til behandling av blødningsepisoder hos voksne pasienter med ervervet hemofili forårsaket av antistoffdannelse mot faktor VIII (Mai 2016, norsk omtale)
Octocog alfa (Iblias;Kovaltry) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili A (medfødt faktor VIII-mangel) (Mai 2016, norsk omtale)
Albutrepenonacog alfa (Idelvion) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) (Mai 2016, norsk omtale)
Nonacog gamma (Rixubis®) til behandling og profylakse av pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX-mangel) (Mai 2016, norsk omtale)
Eftrenonacog alfa (Alprolix®) til behandling og profylakse av blødning hos pasienter med hemofili B (medfødt faktor IX mangel) (Mai 2016, norsk omtale)
Nivolumab (Opdivo®) ved tilbakefallsbehandling av klassisk Hodgkins lymfom (Mai 2016, norsk omtale)
Sofosbuvir og velpatasvir (Sofosbuvir Velpatasvir) til behandling av kronisk hepatitt C (Mai 2016, norsk omtale)
Erytrocyttinnkapslet asparaginase eryaspase (Graspa) til andrelinjebehandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) (Mai 2016, norsk omtale)
Daratumumab (Darzalex®) som monoterapi i tredjelinjebehandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (Mai 2016, norsk omtale)
Rociletinib (Xegafri) til behandling av avansert eller tilbakevendende ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Mai 2016, norsk omtale)
Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med ofatumumab til behandling av voksne pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Mai 2016, norsk omtale)
Nytt system (FreeStyle Libre) for egenmåling av blodsukker ved diabetes (Mai 2016, norsk omtale)
Intermitterende pneumatisk kompresjon for å forebygge dyp venetrombose (DVT) ved hjerneslag (Mai 2016, norsk omtale)
Pacemakere uten elektrodeledning i behandling av atrieflimmer og bradykardi (Mai 2016, norsk omtale)
Gentest (OncoBeam RAS CRC) for påvisning av tumor DNA mutasjoner i sirkulerende DNA ved metastatisk kolorektalkreft (Mai 2016, norsk omtale)
Rotorablasjon (Rotor Mapping) ved behandling av hjerterytmeforstyrrelser (Mai 2016, norsk omtale)
Guanfacin hydroklorid (Intuniv) i behandling av barn og ungdommer med ADHD (Mars 2016)
Evolocumab i behandling av høyt kolesterol nivå (hyperlipidemi) (Mars 2016)
Daclizumab HYP (Zinbryta) i behandling av attakvis multippel sklerose (RRMS) (Mars 2016)
Dasiprotimut-T (BiovaxID) i behandling av follkulær lymform eller mantelcellelymfom (Mars 2016)
Pembrolizumab (Keytruda) i behandling av avansert hudkreft (melanom) (Mars 2016)
Triptorelin (Decapeptyl SR) i behandling av tidlig endokrin responsiv brystkreft hos premeopausale kvinner (Mars 2016)
Subkutan tocilizumab i andrelinjebehandling av juvenil idioatisk polyartritt (Mars 2016)
Lesinurad i behandling av urinsyregikt (Mars 2016)
Pexiganan (Locilelex) i behandling av lettere infeksjoner ved diabetiske fotsår (Mars 2016)
Lumacaftor og Ivacaftor som kombinasjonsterapi i førstelinjebehandling av cystisk fibrose (Mars 2016)
Pegpleranib (Fovista) i behandling av neovaskulær aldersrelatert makuladegenerasjon (Mars 2016)
Bupropion og naltrekson (Mysimba) i behandling av fedme (Mars 2016)
Nivolumab (Opdivo) i tredjelinjebehandling av follikulær non-Hodgkins lymfom (Mars 2016)
Lenvatinib i kombinasjon med everolimus i behandling av avansert eller metastatisk nyrekreft (nyrecellekarsinom) (Mars 2016)
LentiGlobin BB305 i førstelinjebehandling av talassemi (beta thalassemia major) (Mars 2016)
IMA-901 i førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk nyrekreft (nyrecellekarsinom) (Mars 2016)
Idebenon (Raxone) i førstelinje behandling av Duchenne muskeldystrofi (Mars 2016)
Ibrutinib (Imbruvica) i kombinasjon med rituximab (R-CHOP) i førstelinjebehandling av diffust storcellet B-celle lymfom (Mars 2016)
Ibrutinib (Imbruvica) i andrelinje- og videre behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær marginalsonelymform (Mars 2016)
Guselkumab i behandling av moderat til alvorlig psoriasis (Mars 2016)
Fenfluramin i førstelinjebehandling av Dravet syndrom (Mars 2016)
Doksorubicin-avgivende kuler (DC bead, DC Bead M1 og Radiopaque DC Bead) i behandling av leverkreft (Mars 2016)
Cytovir CMV i behandling av cytomegalovirus infeksjon hos pasienter behandlet med allogen hematopoetisk stamcellebehandling (Mars 2016)
Binimetinib i behandling av tilbakevendende eller vedvarende kreft i eggstokk, eggleder eller bukhinne (Mars 2016)
Alicaforsen i andrelinjebehandling av ulcerøs kolitt (Mars 2016)
Afitinib som andrelinje behandling ved lokal avansert, residiverende eller metastaserende hode- og halskreft (Mars 2016)
Monoklonale PCSK9 hemmende antistoffer i behandling av forhøeyt kolesterolnivå (hyperkolesterolemi) (Mars 2016)
Kyndrisa (Drisapersen) til behandling av pasienter med Duchenne muskeldystrofi med dystrofin genmutasjon mottakelig for en ekson 51 skipping (Mars 2016, norsk omtale)
Eribulin (Halaven) i behandling av bløtvevssarkom (Mars 2016, norsk omtale)
Ny type ballongkateter (Lithoplasty balloon catheter) i behandling av perifer arteriesykdom (Mars 2016, norsk omtale)
Vagusnerveblokkering (Maestro RC2) i behandling av fedme (Mars 2016, norsk omtale)
Magnetisk resonans (MR) veiledet høy-intensitet fokusert ultralyd (ExAblate,TomAblate) i behandling av essensiell tremor, nevropatiske smerter (nevralgi) og Parkinsons sykdom (Mars 2016, norsk omtale)
Ibrutinib (Imbruvica) til behandling av voksne med ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (Mars 2016, norsk omtale)
Koagulasjonsfaktor X (Coagadex) i behandling av faktor X-mangel (Mars 2016, norsk omtale)
Pneumatisk kompresjonssystem for å forhindre (Mars 2016)
Nye og kommende metoder i behandling av autisme (oversikt fra engelske HSRIC). (Mars 2016)
Sakralnervestimulering ved kronisk ikke-obstruktiv urinretensjon. (Mars 2016)
Radiofrekvens ablasjon i behandling av symptomatisk Mortons metatarsalgi. (Mars 2016)
Intraperitoneal spraybasert kjemoterapi (PIPAC) (Mars 2016)
Kateterdrenering (PleurX) av malign væske i brysthulen (malign pleuravæske, malign pleuraleffusjon). (Mars 2016)
Mikrokirurgi på mellomvirvelskive ved korsrygg- og isjiassmerter. (Mars 2016)
Kontinuerlig kamera overvåking (Oxecam) av vitale livstegn hos psykisk syke insatte i sikringsanstalter. (Mars 2016)
Munnskyllingstest (OnAlert og SensoDX OraTech) i påvisning av kreft i munnhulen. (Mars 2016)
Levertransplantasjon fra levende donor (Mars 2016)
MRI-ledet strålebehandling (ViewRay – system) i behandling av kreft (Mars 2016)
Ytre fiksasjon ved traksjonsbehandling av artrose i ankelleddet. (Mars 2016)
Kontinuerlig overvåking av innstikksted for perifert venekateter (ivWatch Model 400). (Mars 2016)
Innlegg av en subretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa). (Mars 2016)
Implantasjon av kunstig hornhinne (keratoprotese) når normal hornhinnetransplantasjon ikke er mulig. (Mars 2016)
Høyfrekvens ryggmargsstimulering i behandling av kronisk smerte. (Mars 2016)
Mobil MR for undersøkelse av resektat ved brystbevarende kirurgi (lumpektomi) (Mars 2016)
Analyser av sirkulerende tumor-DNA ved utredning og oppfølging av kreft (Mars 2016)
Smartklokke (BuddyWOTCH) ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) (Mars 2016)
Gelesvamp innsatt med vektstfaktor i behandling av trommehinneruptur (Mars 2016)
Nab-Paclitaxel (Abraxena) i førstelinjebehandling av metastatisk adenonokarsinom i bukspyttkjertelen (pancreas) (Mars 2016)
Implanterbar elektrostimulator (EndoStim LES) for behandling av alvorlige tilfeller av sure oppstøt (gastroøsofageal refluks) (Mars 2016)
Effekter av dyp transkraniell magnetstimulering ved behandlingsresistent depresjon. (Mars 2016)
Bioresorberbare stenter (Absorb BVS; DESolve BVS) i behandling av koronarsykdom (Mars 2016)
Slagambulanse –mobile enheter med CT for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, norsk omtale)
Bærbar mikrobølgetomograf (Strokefinder) for tidlig diagnostikk og behandling ved hjerneslag (Feb 2016, norsk omtale)
Til toppen av siden
Selexipag (Uptravi) (Des 2015)
Pembrolizumab (Keytruda) vid melanom (Des 2015)
Osimertinib (Tagrisso) ved EGFR mutasjon ikke -småcellet lungekreft med resistensutvikling mot EGFR hemmere gjennom T790M mutasjon (Des 2015)
Liraglutid for behandling av fedme eller overvekt hos pasienter med fedmerelaterte følgesykdommer (komorbiditet) (Des 2015)
Nintedanib for førstelinjebehandling av idiopatisk lungefibrose (Des 2015)
Mepolizumab i førstelinje behandling av alvorlig refraktær eosinofil astma (Des 2015)
Talimogene laherparepvec (Imlygic / T-Vec) i behandling av føflekkreft (malignt melanom) (Des 2015, norsk omtale)
Patiromer (ILY-105, RLY5016) i førstelinjebehandling av hyperkalemi (forhøyet kaliumnivå i blod) (Des 2015)
Abiraterone (Zytiga) i førstelinjebehandling av hormonterapi naiv metastatisk prostatakreft (Des 2015)
Idelasib (Zydelig) i kombinasjon bendamustin i førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Des 2015)
Regorafenib (Stivarga) i andrelinjebehandling av leverkreft (Des 2015)
Vincristine liposomal (Marqibo) i tredjelinjebehandling av tilbakevendende eller behandlingsresistent leukemi (Des 2015)
Cerliponase alfa i behandling av nevronal ceroid lipofuscinose type 2 (CLN2) (Des 2015)
Bimagrumab i behandling av sporadisk inklusjonslegeme myositt (Des 2015)
Bevacizumab (Avastin) i andrelinjebehandling av glioblastom (Des 2015)
Nivolumab (Opdivo) i andrelinjebehandling av diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) (Des 2015)
Nivolumab i andrelinjebehandling av tilbakevendende glioblastom (Des 2015)
Vincristine liposomal (Marqibo) behandling av eldre med nydiagnostisert CD20 positiv diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) (Des 2015)
Pridopine (Huntexil) i behandling av Huntingtons sykdom (Des 2015)
Remestemcel-L (Prochymal) i andrelinjebehandling ved akutt transplantat mot pasientreaksjon (Des 2015)
Fulvestrant (Faslodex) i førstelinjebehandling av hormonrespetor positiv brystkreft (Des 2015)
STG 320 i behandling av allergisk rhinitt (Des 2015)
rhNGF (Sentinel) i førstelinjebehandling av neurotrofisk keratitt (betennelse i hornhinnen) (Des 2015)
Plitidepsin (Aplidin) ved behandlingsresistent myelomatose (Des 2015)
Nivolumab (Opdivo) i andrelinjebehandling av brentuximab naiv Hodgkins lymfom (Des 2015)
Pembrolizumab i andrelinjebehandling av avansert eller metastatisk blærekreft (urotelkreft) (Des 2015)
Selumetinib i andrelinjebehandling av KRAS positiv ikke-småcellet lunkekreft (Des 2015)
Talazoparib i behandling av BRCA positiv metastatisk brystkreft (Des 2015)
Eprodisat disodium (Kiacta) i behandling av amyloidose (Des 2015)
Aflirecept (Eylea) i behandling av synstap grunnet patologisk myopi (nærsynthet) (Des 2015)
Nye og kommende apper (e-helse metoder) for å fremme atferdssendring (Des 2015)
Nye og kommende metoder for diagnose og oppfølging av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) - en oversikt fra engelske HSRIC (Des 2015)
Nye og kommende behandlingsmetoder ved arvelige netthinnesykdommer – en oversikt fra engelske HSRIC (Des 2015)
Tekstur (overflate) analyse (TexRad) av radiologisk billedmateriale ved lungekreft (Des 2015)
Ny screeningstest for kvinner med forhøyet risiko for eggstokkreft (Des 2015)
Nettbasert test (P1vital eHealth Emotional Test Battery) for tidlig vurdering av behandlingseffekt ved depresjon (Des 2015)
Spiseredskap (Liftware) for personer med håndtremor (Des 2015)
Genekspresjonstest (myPath Melanoma) for diagnostiseringe av føflekkreft (malignt melanom) (Des 2015)
Cytologisk prøvetaking med svamp (Cytosponge) som alternativ til endoskopi i utredning av Barrett øsofagus (Des 2015)
Håndholdt skanner (MolecuLight i:X) for påvisning av bakterier i kroniske sår (Des 2015)
Brystundersøkelse ved bruk av radiobølger (Radiowave Image Acquisition - MARIA) (Des 2015)
Implanterbar enhet vagusstimulator (Serenity System) i behandling av moderat til alvorlig øresus (tinnitus) (Des 2015)
Grazoprevir_elbasvir (Zepatier) til behandling av pasienter med kronisk hepatitt C (CHC) (Des 2015, norsk omtale)
Kunstig bukspyttkjertel (insulin og glukogen sensor og pumpe) i behandling av type 1 diabetes (Des 2015, norsk omtale)
Natalizumab( Tysabri) for behandling av sekundær progresiv multippel sklerose (MS) (Des 2015)
Idarucizumab (Praxbind) til forebygging og behandling av dabigatran (Pradaxa) relaterte blødninger (Des 2015, norsk omtale)
Ixekizumab (Taltz) til behandling av plakk psoriasis (Des 2015, norsk omtale)
Dacomitinib (PF-00299804) i behandling av avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Des 2015)
Barorefleksstimulator (Barostim neo) ved behandlingsresistent høyt blodtrykk (hypertensjon) (Des 2015, norsk omtale)
Dinutuksimab (Unituksin) som vedlikeholdsbehandling ved høyrisiko neuroblastom (Nov 2015, norsk omtale)
Masitinib i behandling av pasienter med Crohns sykdom som ikke tåler eller responderer på immunosuppresiv behandling og/eller behandling med TNF-hemmere (Nov 2015)
Midodrine (Bramox) i behandling av ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk) (Nov 2015)
GS-6615 i behandling av medfødt lang QT-3 syndrom (Nov 2015)
Lopixibat i behandling av arvelig progressiv intrahepatisk kolestase (Nov 2015)
GSK2696273 i behandling av kombinert immunsvekkelse grunnet adenosin-deaminase (ADA)-mangel (Nov 2015)
Sirukumab i behandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Masitinib i andrelinje og videre behandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Certolizumab (Cimzia) i førstelinjebehandling av reumatoid artritt (RA) (Nov 2015)
Masitinib i behandling av primær og atakkfri progresiv multippel sklerose (MS) (Nov 2015)
Tadalafil (Cialis) i behandling av Duchennes muskeldystrofi (Nov 2015)
Benralizumab i andrelinje behandling av astma (Nov 2015)
Ataluren (Translarna) i behandling av cklasse 1 nonsense-mutasjon mediert cystisk fibrose (Nov 2015)
Vandetanib (Caprelsa) i behandling av avansert eller metastatisk differensiert kreft i skjoldbrukskjertelen (Nov 2015)
APN311 i førstelinjebehandling av barn og ungdom med høyrisiko nevroblastom (Nov 2015)
Cabozantinib (Cometriq) i andrelinjebehandling av metastatisk nyrekreft (Nov 2015)
Atezolizumab i behandling av andrelinje og videre behandling av blærekreft (Nov 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med erlotinib (Tarceva) i førstelinjebehandling av EGFR-postiv avansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Bavituximab i kombinasjon med docetaksel i andrelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Alcetinib i andrelinjebehandling av avansert ALK positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) når behandling med crizotinib har sviktet (Nov 2015)
Alcetinib i førstelinjebehandling av avansert ALK positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) (Nov 2015)
Pelareorep (Reolysin) som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av hudkreft (malignt melanom) (Nov 2015)
Palbocilib i andrelinjebehandling av avansert, eller metastatisk tilbakevendende østrogenreseptor-positiv, HER2-negativ brystkreft (Nov 2015)
Neratinib i kombinasjon med kapecitabin i tredjelinjebehandling av HER2-positiv brystkreft (Nov 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av HER2-negativ, local avansert, eller tilbakevendende eller metastatisk brystkreft (Nov 2015)
Ramucirumab i kombinasjon med paklitaksel i behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør (Nov 2015)
Vemurafenib (Zelboraf) i behandling av barn og ungdom med BRAF V600 mutasjons positiv metastatisk hudkreft (melanom) (Nov 2015)
Gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i kombinasjon med kjemoterapi i førstelinjebehandling av akutt myelogen leukemi (Nov 2015)
Deratumumab i kombinasjon med lenalidomid og dexametason i behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (multiple myelomer) (Nov 2015)
Deratumumab monoterapi i behandling av tilbakevendende og behandlingsrefraktær myelomatose (multiple myelomer) (Nov 2015)
Brentuximab vedotin (Adcetris) i behandling av CD30-positive kutane T -cellelymfomer (Nov 2015)
Pelareorep (Reolysin) i kombinasjon med kjemoterapi i andrelinjebehandling av metastatisk eller tilbakevendende hode-halskreft (Nov 2015)
Tenofovir alafenamid monoterapi i behandling av hepatitt B infeksjon (Nov 2015)
Glyserol fenylbutyrat (Ravicti) i behandling av urinstoffsyklus sykdommer (hyperammonemi) (Nov 2015)
Inspire, et system for stimulering av øvre luftveier ved obstruktivt søvnapnoesyndrom (Nov 2015)
Lav energi kontakt røntgen (papillon teknikk) i tidlig stadium rektalkreft påvisning (Nov 2015)
Transkraniell direkte stimulering (tDCS) i behandling av depresjon (Nov 2015)
Implanterbar nevrostimulator (Freedom spinal Cord Stimulator) i behandling av kronisk rygg og leggsmerte (Nov 2015)
Sovemaske (Noctura 400) i behandling av diabetisk retinopati (Nov 2015)
Medikament avgivende ballonger og stenter i behandling av symptomatisk perifer arteriesykdom (Nov 2015)
En ny metode (Sonata System) basert på radiofrekvensablasjon for transcervical fjerning av fibromer i livmoren (Nov 2015)
Injiserbart skum (Arsenal ResQFoam) i behandling av ukontrollert abdominal blødning (Nov 2015)
Hemostase utstyr (Xstat hemostatic device) i behandling av store ikke komprimerbare blødninger i lyske og armhuler (Nov 2015)
Halsbånd (Reza Band) som behandling av sureoppstøt/refluks i strupe og svelg (laryngofaryngal refluks) (Nov 2015)
Robotbasert ytre skjelett (Eksoskjelett, ReWalk) i behandling av ryggmargsskader (Nov 2015)
Autolog stamcellebehandling (Holoclar) ved moderate og alvorlige etse- og brannskader i øyet (mangel på limbus-stamceller) (Nov 2015)
Mekanisk traksjon i behandling av artose i knær (Nov 2015)
Medisinsk lim (cyanoacrylat) i behandling av åreknuter (Nov 2015)
Bruk av dobbelt ballongkateter ved induksjon av fødsel (Nov 2015)
Transanal total mesorektal eksisjon (TaTME) ved maligne og benigne tilstander i rektum (Nov 2015)
Suturfiksering av akutt syndesmose ruptur i ankelen (Nov 2015)
Radiofrekvens ablasjon i behandling av ekstasier i magesekken (GAVE syndrom) (Nov 2015)
Forebygging av fallskader ved hjelp av hofetbeskytter med monitor (Fall-Safe-Assist device) (Nov 2015)
Rekosntruksjon med fettransplantasjon etter brystkreft- kreftrelaterte utfall (Nov 2015)
Preoperativ høydose brakyoterapi i behandling av rektalkreft (Nov 2015)
Nitrogenoksid bandasjer i behandling av diabetiske fotsår (Nov 2015)
Elektroterapi i behandling av hemoroider (Nov 2015)
Spytteprøve (infrarød spektroskopi) i diagnostikk og overvåking av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS) (Nov 2015)
Biomarkørtester i screening for kolorektalkreft (Nov 2015)
Håndholdt EKG-apparat (rapid Rhythm ECG) for tidlig diagnostikk av hjerteflimmer og andre hjerterytmeforstyrrelser (Nov 2015)
Trifluridin/tipiracil (TAS-102/Lonsurf) i tredjelinjebehandling av metastaserende kolorektalkreft (Okt 2015, norsk omtale)
Suturløse hjerteklaffer (aortaklaffer) ved åpen kirurgi i behandling av aortastenose (Okt 2015, norsk omtale)
Daclizumab HYP(Zinbryta) til behandling av pasienter med attakkvis multippel sklerose (RRMS) (Okt 2015, norsk omtale)
Tredimensjonal digital bryst tomosyntese (DBT) i screening for brystkreft (Okt 2015, norsk omtale)
Necitumumab i kombinasjon med gemcitabin og cisplatin for førstelinjebehandling av avansert og metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Okt 2015, norsk omtale)
Ramucirumab (Cyramza) i kombinasjon med docetaxel til andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (Okt 2015, norsk omtale)
Sacubitril/valsartan (Entresto - LCZ696) til behandling av kronisk hjertesvikt (Sept 2015, norsk omtale)
Ramucirumab (Cyramza) til andrelinjebehandling av kolorektalkreft (Sept 2015, norsk omtale)
Nye antipsykotika som vedlikeholdsbehandling ved bipolar lidelse (Sept 2015)
Tofacitinib i andrelinjebehandling av kronisk plaque psoriasis (Sept 2015)
Tildrakizumab i andrelinjebehandling av moderat til alvorlig psoriasis (Sept 2015)
Ticagrelor (brilique) som profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt iskemisk hjerneslag eller høy risiko for iskemisk atakk (Sept 2015)
Natriumsirkonium syklosilikat i førstelinjebehandling av hyperkalemi (forhøyet kaliumnivå i blod) (Sept 2015)
Natriumtiosulfat som forebyggende behandling mot hørseltap hos barn behandlet med cisplatin kjemoterapi (Sept 2015)
Simeprevir i kombinasjon med sofosbuvir (med eller uten ribavirin) i behandling av kronisk hepatitt C (Sept 2015)
Selumetinib i førstelinjebehandling av uvealt melanom (hudkreft utgått fra øye) (Sept 2015)
Pegaspargse (Oncaspar) i behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (blodkreft) (Sept 2015)
Nimotizumab i andrlelinjebehandling av avansert pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) (Sept 2015)
Masitinib i kombinasjon med riluzol ved behandling av amyotropisk lateral sklerose (Sept 2015)
Ipilimumab (Yervoy) i kombinasjon med etoposid og platinum kjemoterapi ved førstelinjebehandling av smållet lungekreft (SCLC) (Sept 2015)
Ibrutinib (imbruvica) i behandling av Waldenstrøms makroglobulinemi (Sept 2015)
Evofosfamid i i kombinasjon med gemcitabin ved førstelinjebehandling av lokalavansert, ikke operabel eller metastaserende pankreaskreft (bukspyttkjertelkreft) (Sept 2015)
Clostridium botulinum (botulisme) nevrotoksin type A (Xomin) i behandling av sikling (sialorrhoea) hos voksne med Parkinson sykdom og barn med cerebral parese (Sept 2015)
Biotin (Cerenday) i behandling av multippel sklerose (MS) (Sept 2015)
AZD9291 i andrelinjebehandling av lokalavansert eller metastaserende, EGFR og T790M mutasjons positiv ikke småcellet lungekreft (NSCLC) (Sept 2015)
Arginin til forebygging av karries (Sept 2015)
MR og annen billeddiagnostikk ved prostatakreft (Sept 2015)
Innlegg av en epiretinal protese ved netthinnedegenerasjon (retinitis pigmentosa) (Sept 2015)
Ultralydforsterket kateterrettet trombolyse (Sept 2015)
Endobronkial ventil i behandling av pasienter med heterogent emfysem (Sept 2015)
Implantering av hjertepumper i behandling av pasienter med alvorlig hjertesvikt som ikke er egnet for hjertetransplantasjon (Sept 2015)
Innsetting av skiveprotese (Baricaid annular closure device) ved operasjon av skiveprolaps (lumbar disektomi) (Sept 2015)
Trådløs hjertestimulator for kardial resynkronisering ved kronisk hjertesvikt (Sept 2015, norsk omtale)
Overfyllingsalarm (Ostom-I Alert Sensor) for stomiposer (Sept 2015)
Hurtigtest (laboratorietest, Seralite) for påvisning av mylomatose og andre B-celle blodsykdommer (Sept 2015)
Plasterbasert apparat (Zio patch) for hjemmeregistrering av hjerte arytmier (Sept 2015)
Blokkering av fødselskanal med ballong før hastekesiersnitt (Sept 2015)
Billediagnsostikk av døde (Sept 2015)
Hurtigtest (pasientnærtest, Nephrocheck) for vurdering av akutt nyreskade (Sept 2015)
Antimikrobielle kobberbelegg for å redsuere infeksjoner i akuttmottak (Sept 2015)
Bariatrisk kirurgi (duodenal -jejunal bypass) i behandling av diabetes 2 (Sept 2015)
Hypoglossal nervestimulering i behandling av søvnapné (Sept 2015)
Mikrobiologisk diagnsostisk system (IRIDICA) for påvisning av patogene bakterier hos kritisk syke (Sept 2015)
Bukser med elektroder (Smart-e-Pants) som gir nervestimulering for å forebygge trykksår (Sept 2015)
Transkutan nervestimulering (OnPulse) i behandling av urin og fekal inkontinens (Sept 2015)
Biomarkør test (Nottingham Prognostic Index Plus test) som beslutningstøtte ved brystkreft (Sept 2015)
Profylaktisk insetting av gastrostomi (PEG) for næringstilgang hos pasienter med hode- halskreft (Sept 2015)
Desinfeksjonrobot (Xenex®) basert på UV stråler fra pulserende Xenon lamper (Sept 2015, norsk omtale)
Pertuzumab (Perjeta) til neoadjuvant behandling av voksne pasienter med HER2- positiv brystkreft (Sept 2015, norsk omtale)
Ikke-invasiv måling og overvåkning av intrakranielt trykk via øyet (Cerepress™ og Vittamed 205™) (Juni 2015, norsk omtale)
Implanterbar pulsgenerator (OPTIMIZER™) for å bedre hjertets evne til sammentrekning (kontraktilitet) ved kronisk hjertesvikt (Juni 2015, norsk omtale)
Engangsplaster (SensiumVitals®) for trådløs overvåking av respirasjon og andre vitale funksjoner (Juni 2015, norsk omtale)
Injiserbar hydrogel (biopolymer, Algisyl-LVR®) i behandling av alvorlig hjertesvikt (Juni 2015, norsk omtale)
LeGoo®, reversibel temperaturfølsom polymer gel for midlertidig oklusjon av blodkar under kirurgiske inngrep (Juni 2015, norsk omtale)
Ipilimumab (Yervoy) i behandling av pasienter med hormon-residiverende prostatakreft som ikke tidligere har fått kjemoterapi (kjemoterapi-naive) (Juni 2015)
Eltrombopag (Revolade) i behandling av alvorlig aplastisk anemi (Juni 2015)
Betrixaban i førstelinje forebygging av venøse tromboembolier (Juni 2015)
Ranibizumab (Lucentis) ved koroidal neovaskularisering (CNV) og makulaødem (Juni 2015)
Ipilimumab (Yervoy) med paklitaksel og karboplatin i behandling av stadium IV eller tilbakevendende ikke småcellet lungekreft (Juni 2015)
Padeliporfin (Tookad soluble) i fotodynamisk terapi som førstelinjebehandling av lokalisert prostatakreft (Juni 2015)
Krizotinib (Xalkori) for ALK-positiv, lokalavansert eller metatstisk, ikke-småcellet lungekreft (førstelinjebehandling) (Juni 2015)
Asunaprevir, beclabuvir og daklatastavir fast dosekombinasjon i første- og andrelinjebehandling av hepatitt C genotype 1 infeksjon (Juni 2015)
Epratuzumab ved systemisk lupus erytematosus (SLE) (Juni 2015)
Rindopepimut i førstelinjebehandling av glioblastoma multifome hjernekreft hos pasienter med positiv EGFRv III faktor (Juni 2015)
Nytt utstyr (AventaMed) for innsetting av dren i trommehinnen (Juni 2015)
Ny type stent (XEN Gel Stent) i behandling av grønn stær (glaukom) (Juni 2015)
Måling av karbonmonoksyd i utåndingsluften (CoSense® End Tidal Carbon Monoxide (ETCO)) for å avdekke eller overvåke hemolyse hos nyfødte (Juni 2015)
Behandling av utposning på spiserøret (Zenkers divertikkel) via fleksibelt skop (Juni 2015)
Apparat for kontroll av type1-diabetes ved å måle ketonnivå i utåndingsluft (Juni 2015)
Kateterbasert implantasjon av ny klaff (ViV/valve-in-valve - TAVI) i tidligere implantert biologisk klaff ved klaffsvikt (Juni 2015)
Ny metode (Permaseal) for tilgang og lukking av operasjonssår ved mini-invasive kirurgiske prosedyrer (Juni 2015)
Ikke-invasiv test (Check2C™) ved inflammatorisk tarmsykdom (Juni 2015)
Medikamentavgivende stenter dekket med CD34 antistoff ( Combo™, Genous™) i behandling av koronarsykdom (Juni 2015)
Optisk biopsisystem (WavSTAT4 Optical Biopsy System®) for hurtigdiagnose av polypper ved kolonoskopi (Juni 2015)
Multiparametriske MR-bilder (LiverMultiScan™) i utredning av leversykdom (Juni 2015)
Stenting av halspulsåren (ENROUTE system) for å unngå embolier til hjernen ved karotiskirurgi (Juni 2015)
Nivolumab til behandlinga av avansert hudkreft (malignt melanom) (Mai 2015, norsk omtale)
Tidlig støttet utskrivning og hjemmebasert rehabilitering etter slag hos eldre (April 2015, norsk omtale)
Screening for forkammerflimmer (atrieflimmer) (April 2015, norsk omtale)
Hydrogel (SpaceOAR) for å unngå bestråling av rektum ved strålebehandling av prostatakreft (April 2015, norsk omtale)
Trådløst justerbart arteriebånd (Flowchart PAB) i behandling av medfødt hjertefeil hos spedbarn (April 2015, norsk omtale)
Efraloctocog alfa (Eloctate) for behandling av blødersykdom (hemofili A) hos voksne og barn (April 2015, norsk omtale)
Renal nerveablasjon ved hypertensjon (April 2015)
Hysteroskopisk metrieplastikk av uterusseptum ved gjentatte spontanaborter (April 2015)
Forsegling av huden (microbial sealant) i tillegg til huddesinfeksjon for å redusere postoperativ sårinfeksjon etter koronar bypass (April 2015)
Åpen reposisjon ved epifysiolyse av lårbeinshodet (April 2015)
Fjernkondisjonering (remote ischemic conditioning-RIC) for å redusere iskemisk vevsskade ved akutt hjerteinfarkt (April 2015)
Hysteroskopisk metrieplastikk av uterusseptum ved primær infertilitet (April 2015)
MALDI-TOF MS (Matrix-assisted laser desorption ionisation- time of flight mass spectrometry) for påvisning av vancomycinresistente enterokokker (April 2015)
Intensiv trening av overekstremiteten etter slag (April 2015)
Theralite™ filter i behandling av nyresvikt ved myelomatose (April 2015)
Neonatal screening for arvelige lysosomale sykdommer (April 2015)
Suturløs innsetting av aortaklaff ved alvorlig aortaklaffstenose (April 2015)
Embolisering av prostataarterien i behandling av prostatahypertrofi (April 2015)
Implantasjon av belastnings- og støtdemper ved moderat symptomgivende medial kneartrose (April 2015)
Zilver PTX, medikamentavgivende stenter i behandling av perifer arteriesykdom lokalisert til under kneet (i femoropoplitiale kar) (April 2015)
Nytt system (Hemosep) for ultrafiltrering og konservering av blod under hjertekirurgi (April 2015)
Molykylære tester for å anslå prognose ved prostatakreft (April 2015)
Ablasjonsteknikker i behandling av lokalisert prostatakreft (April 2015)
Digitalt spørreskjema (Curelator Headache) for identifisering av migrenetriggere hos voksne (Mars 2015, norsk omtale)
Fekal -transplantasjon i behandling av mage-tarmsykdommer (Mars 2015, norsk omtale)
Lanreotid til førstelinjebehandling av inoperable lokalavanserte eller metastatiske gastroentropankreatiske tumorer (Mars 2015, norsk omtale)
Idelalisib (Zydelig) i kombinasjon med bendamustin og/eller rituximab til behandling av residiverende kronisk lymfatisk leukemi (Mars 2015)
TH-302 i kombinasjon med doxorubicin til førstelinjebehandling av lokalavansert eller metastatisk inoperabelt vevssarkom (Mars 2015)
Tasquinimod til behandling av kjemoterapinaiv, metastatisk hormonterapiresistent prostatakreft (Mars 2015)
Nivolumab til andre/tredjelinjebehandling av avansert eller metastatisk klarcellet nyrecellekarsinom (Mars 2015)
Ipilimumab (Yervoy) som oppfølgende behandling av pasienter med hormonterapiresistent prostatakreft etter docetaxel og strålebehandling (Mars 2015)
Kommende orale, interferonfrie kombinasjonsregimer til behandling av kronisk hepatitt C, genotype 1 (Mars 2015)
Collagenase Clostridium histolytikum (Xiapex) til førstelinjebehandling av Peyronis sykdom (Mars 2015)
Aflibercept oppløsning (Eylea) til behandling av nedsatt syn grunnet makulaødem etter blokkasje av retinavenene (Mars 2015)
Alpha-1 antitrysin (Respreeza) til vedlikeholdsbehandling av alpha-1 antitrypsinmangel assosiert emfysem (Mars 2015)
Adalimumab (Humira) til andrelinjebehandling av alvorlig, kronisk plakkpsoriasis hos barn og ungdom (Mars 2015)
Kateter (Macy catheter) for rektal administrering av medikamenter (Mars 2015)
Nasogastrisk ernæringssonde (Kangaroo feeding tube) med inegrert sanntids overvåking (IRIS teknologi) av sonde innsetting (Mars 2015)
Automatisk ultralydsystem (SoftVue System) for skånsom diagnostisk undersøkelse av bryst (Mars 2015)
Hjemmebasert telemedisisnsk overvåking (CoVa Monitoring System) ved hjerte- eller nyresvikt (Mars 2015)
Bruk av telemedisin i form av elektroniske billedoverføring av billediagnostikk (teledermatologi / teledermoskopi) ved mistanke om hudkreft (Mars 2015)
Bruk av roboter for telemedisinsk overvåking og kommunikasjon med pasienter (Mars 2015)
Justerbar shunt (Miethke proSA) i behandling av vannhode (hydrocephalus) (Mars 2015)
Bruk av autologe bruskceller dyrket til sfærisk form (Chondrsophere) i behandling av leddbruskskader (Mars 2015)
Bruk av lokalbedøvelse (TULA system) ved innlegging av ventilasjonsrør (dren) i trommehinnen hos barn med mellomørebettenelse (Mars 2015)
Bruk av kollagenplugg for å tette enterokutan fistel i bukveggen (Mars 2015)
Klinisk bruk av individuell genomsekvensering (Massiv parallell sekvensering) (Mars 2015)
Bruk av vanndamp i bronkoskopisk reduksjon av lungevolum ved alvorlig emfysem (Feb 2015)
Ibrutinib (Imbruvica) i behandling av kronisk lymfatisk leukemi (Feb 2015, norsk omtale)
Screening for påvisning av abdominalt aortaaneurisme (Feb 2015, norsk omtale)
Elektrisk stimulering av netthinnen (TES, OkuStim) ved perifer netthinne-degenerasjon (Feb 2015, norsk omtale)
Håndholdt terahertzapparat (Terahertz Pulsed Imaging, TPI) for påvisning av kreftceller under brystkreftoperasjon (Feb 2015, norsk omtale)
Ramucirumab (Cyramza) i behandling av avansert magekreft eller adenokarsinom i overgang mellom magesekk og spiserør (Feb 2015, norsk omtale)
Peramivir til behandling av akutt ukomplisert influenza hos voksne (Feb 2015)
Bevacizumab (Avastin®) i behandling av tilbakevendende platinum resistent, epitelial ovariekreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft (Feb 2015)
Azacitidine (Vidaza) i behandling av akutt myelogen leukemi - førstelinje (Feb 2015)
Abaloparatide i første og andrelinjebehandling av postmenopausal osteoporose (Feb 2015)
Idalopirdine i behandling av Alzheimers sykdom som tillegg til acetylkolinesterease-hemmere (Feb 2015)
Avatrombopag i behandling av trombocytopeni hos pasienter med kronisk leversykdom før kirurgi (Feb 2015)
Ecorafenib og binimetinib i førstelinje og andrelinjebehandling av BRAF V600 mutasjonspositiv melanoma (Feb 2015)
Pimavanserin tartrate i førstelinjebehandling av psykose assosiert med Parkinsons sykdom – første linje (Feb 2015)
Intravenøs immunoglobulin I behandling av post-polio symdrom (Feb 2015)
Ustekinumab (Stelara) i behandling av Crohns sykdom (Feb 2015)
Prucalopride (Resolor) i tredje linje behandling av kronisk forstoppelse hos voksne menn (Feb 2015)
Totalproteser i behandling av kjeveleddsdysfunksjon (Feb 2015)
Kombinert endoskopisk og laparoskopisk fjerning av polypper i tarm (Feb 2015)
Automatisk matching av pre-operativ CT med røntgen under endovaskulær kirurgi (Feb 2015)
Øyetest (Clearpath DS-120) for påvisning og overvåking av diabetes (Feb 2015)
Minimal invasiv kirurgi ved hyperparathyreoidisme (Feb 2015)
Kapselendoskopi for å vurdere bevegelse i fordøyelsestrakten (Feb 2015)
Obinutuzumab (Gazyvaro) i kombinasjon med bendamustin i førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Jan 2015)
Perifer innsetting av sentralt venøst kateter hos spebarn og nyfødte under veiledning av elektrokardiogram (Jan 2015, norsk omtale)
Cobimetinib i kombinasjon med vemurafenib i behandling av føflekkreft (malignt melanom) (Jan 2015, norsk omtale)
Niraparib i første- eller andrelinjebehandling av HER2 negative, BRCA positive pasienter med lokal avansert eller metastastaserende brystkreft (Jan 2015, norsk omtale)
Pembrolizumab (Keytruda) for avansert eller tilbakevendende PD-1 positiv ikke-småcellet lungekreft – andrelinje (Jan 2015, norsk omtale)
Batteridrevet kateterdrenering (Alfapump) av væske i buken (ascites) (Jan 2015, norsk omtale)
Netthinneproteser for økt synsevne ved perifer netthinnedegenerasjon (Jan 2015, norsk omtale)
Poliklinisk oppfølging av pasienter etter utskrivning (Jan 2015, norsk omtale)
Lapatinib (Tyverb) i kombinasjon med trastuzumab som neoadjuvant behandling av HER-2 positive pasienter med brystkreft i tidlig stadium (Jan 2015)
Tabalumab i behandling av systemisk lupus erythematosus (SLE) (Jan 2015)
Neratinib i behandling av HER-2 positve pasienter med tidlig stadium av brystkreft (Jan 2015)
Ivermectin 1 % hudkrem i behandling av papulopustuløs rosacea (Jan 2015)
Methylnaltrexone bromide (Relistor) i behandling av opioid-indusert forstoppelse hos voksne pasienter med kroniske ikke-maligne smerte (Jan 2015)
Vedlikeholdsbehandling med Bevacizumab (Avastin®) etter første progresjon under behandling med bevacizumab ved avansert kolorektalkreft (Jan 2015)
Sunitinib malate (Sutent) som tilleggsterapi (adjuvant) etter operasjon for nyrecellekreft (nyrecellecarsinom) (Jan 2015)
Ciklosporin (CicloMulsion) før perkutan koronar intervensjon for akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon for å forebygge reperfusjonsskade (Jan 2015)
Bevacizumab (Avastin) i kombinasjon med kjemoterapi i behandling av tilbakevendende eller vedvarende stadie IVB livmorhalskreft (Jan 2015)
Peginterferon lambda-1a i behandling av hepatitt C (Jan 2015)
Indikasjonsutvidelse for Ivacaftor (Kalydeco) i behandling av cystisk fibrose, ytterligere 8 mutasjoner er godkjent (Jan 2015)
Obinutuzumab (Gazyva) i behandling av tidligere ubehandlede pasienter med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) (Jan 2015)
Palbociclib i kombinasjon med letrozole som førstelinjebehandling av avansert ER-positiv/HER2-negativ brystkreft hos post-menopausale kvinner (Jan 2015)
Thymosin beta-4 i behandling av epidermolysis bullosa (Jan 2015)
Rekombinant humant alfamannosidase (Lamazym) i behandling av alfamannosidose (Jan 2015)
Eltrombopag (Revolade) i behandling av barn med kronisk immunologisk trombocyttopenisk purpura (ITP) (Jan 2015)
Fingolimod i andrelinje behandling av kronisk inflammatorisk demyeliniserende polynevropati (Jan 2015)
Interferon beta-1a (Traumakine) i førstelinje behandling av akutt lungesviktsyndrom (ARDS (Jan 2015)
Rigosertib i andre- og etterfølgende behandlingslinjer ved høyrisiko myelodysplastisk (preleukemisk) syndrom (Jan 2015)
Metreleptin i behandling av generell og partiell lipodystrofi (Jan 2015)
Vemurafenib og cobimetinib i førstelinjebehandling av tidligere ubehandlede pasienter med inoperabel, lokalavansert eller metastaserende malignt melanom og påvist BRAFV600-mutasjon (Jan 2015)
Cositecan (Karenitecin) i andrelinjebehandling av avansert mucinøs epitelial eggstokkreft (ovarialcancer) (mEOC) (Jan 2015)
Elektrisk mikrodebrider for fjerning av vev ved hypertrofi i neseslimhinnene (Jan 2015)
Ny avføringstest (Cologuard) for screening av kolorektalkreft (Jan 2015)
Synskanner (Pediatric Vision Skanner, PVS) for påvisning av øyesykdommer hos barn (Jan 2015)
Bærbart overvåkingssystem (Minicare H-2000) til hjemmebruk for pasienter som får kjemoterapi (Jan 2015)
Kikkhullsbasert (artroskopisk) radiofrekvens behandling av lettere chondrale kneskader (Jan 2015)
Kateterbasert (endovaskulær) behandling og oppfølging av voksne med medfødt koarktasjon av aorta (Jan 2015)
Therascreen KRAS RQG PCR) for K-ras testing (ved metastatisk kolorektalkreft (Jan 2015)
Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av kreft i spiserøret (skvamøs øsofagus dysplasi) (Jan 2015)
Endoskopisk radiofrekvens ablasjonsbehandling av Barretts øsofagus med lavgradig dysplasi eller ingen dysplasi (Jan 2015)
Elektroniske spill (Pesky gNATs) som kognitiv atferdsterapi ved behandling av barn med angst og nedsatt stemningsleie (Jan 2015)
Endoskopisk høsting av vena saphena til bruk ved koronar arterie bypass (Jan 2015)
MK-5172 og MK-8742 kombinasjonstablett i behandling av kronisk hepatitt C infeksjon (genotyper 1, 4, 5 and 6) (Jan 2015)
Til toppen av siden
Innsetting av magnetisk kulebånd i behandling av fecal inkontinens (Des 2014)
Ixazomib in combination with oral dexamethasone for relapsed or refractory systemic light chain (AL) amyloidosis (Aug 2014)
Migalastat i behandling av Fabry sykdom (Aug 2014)
System (myVision Track) for synsmonitorering til hjemmebruk for pasienter med degenerative øyesykdommer (Aug 2014)
Denosumab i behandling av glukokortikoidindusert osteoporose (benskjørhet) (Aug 2014)
Ikke-markørbaserte systemer (Parsortix cell separation system, ClearCell FX, ISET system, KymaSep, CTC-iChip, CTC Enumeration) for isolering og karakterisering av sirkulerende tumorceller hos pasienter med solide, maligne svulster (Aug 2014)
Onatuzumab i behandling av metastatisk Met-positiv kreft i magesekk eller gastroøsofagealovergangen (Aug 2014)
HA-irinotectan som andre- og tredjelinjebehandling av metastatisk kolorektalkreft (Aug 2014)
Alisertib i andrelinjeeller senere behandling av pasienter med tilbakefall eller behandlingsrefraktært perifert T-cellelymfom (Aug 2014)
Endoskopisk lungevolum reduksjon (AeriSeal System) i behandling av avansert emfysem (Aug 2014)
Perampanal som tilleggsbehandling ved primære generaliserte tonisk-kloniske (GTK) epileptiske anfall (Aug 2014)
Mitralign perkutant system for rekonstruksjon av klaff ved funksjonell mitralklaffelekasje (Aug 2014)
Obinutuzumab i kombinasjon med CHOP kjemoterapi som førstelinjebehandling av CD20-positivt diffust storcellet B-celle lymfom (Aug 2014)
Cholinsyre (Orphacol) som førstelinjebehandling av medfødte feil i primær gallesyresyntese (Aug 2014)
Daclatasvir og sofosbuvir (Sovaldi) med og uten ribavirin i behandling av hepatitt C infeksjon (Aug 2014)
Utstyr for lavdosert radiofrekvensbehandling (Lyrette) av stressinkontinens (Aug 2014)
Hurtigtest (RAPIDEC CARBA NP) for bekreftelse av eller påvisning av carbapenemase produserende bakterier (Aug 2014)
Tofacitinib i behandling av moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt (Aug 2014)
Blodprøve for kartlegging av genekspresjon (Corus, CAD) i utredning av koronarsykdom (Aug 2014)
Pasientnær hurtigtest for fenotypisk og genotypisk utredning av pasienter med akutt koronarsyndrom (Aug 2014)
Levosimendan (leximda) som andrelinjebehandling ved akutt forverring av kronisk hjertesvikt (Aug 2014)
Autolog muskelcelletransplantasjon (AMDC-USR) i behandling av stress inkontinens (Mai 2014)
Ekspanderende stent (Neovasc reducer) i behandling av refraktær angina pectoris (Mai 2014)
Olaparib i behandling av platinum-sensitiv eggstokkreft (Mai 2014, norsk omtale)
Individuelt tilpasset støttekrage (Sheffield Support Snood) ved nevrodegenerative lidelser (Mai 2014)
Ekstrakorporal membranoksygenering (ECMO) i behandling av akutt hjertesvikt hos voksne (Mai 2014)
Elektrokjemoterapi i behandling av primært basalcellekarsinom og primært plateepitelkarsinom (Mai 2014)
MRI-ledet høyintensitet,fokusert ultralyd (MRgFUS) ved kreft i hjerne, lever, ben, bryst og prostata (Mai 2014)
Velcalcetide i førstelinjebehandling av sekundær hyperparatyreoidisme (Mai 2014)
Renset botulinum toxin type A (Botox) i behandling av spasmer i underekstremitetene etter hjerneslag (Mai 2014)
LCQ908 (Pradigastat) for førstelinjebehandling av hyperlipoproteinemi av typen familiær chylomicronemisk syndrom (April 2014)
Apremilast for Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitis) (April 2014)
Ofatumumab (Arzerra) for behandling av residiverende kronisk lymfatisk leukemi (April 2014)
Alicaforsen for andrelinjebehandling av pouchitis (April 2014)
Ezetimib (Ezetrol) i kombinasjon med et statin for reduksjon av kardiovaskulær risiko ved koronar hjertesykdom (April 2014)
Bevacizumab (Avastin) for førstelinjebehandling av nydiagnostisert glioblastoma multiforme (April 2014)
Trastuzumab emtansine (Kadcyla) for behandling av pasienter med HER2 positive lokalavansert eller metastatisk tilbakefall av magekreft (April 2014)
Leuco-methylthioninium for behandling av Alzheimers sykdom (April 2014)
Selv ekspanderende nitinol stent (BioMimics 3D – stent) ved perifer arteriesykdom (April 2014)
Daclatasvir og asunaprevir for behandling av hepatitt C infeksjon (April 2014)
Utstyr for å gjenskape og redusere venstre hjertekammervolum (Revivent) i behandling av hjertesvikt (April 2014)
Paclitaxel polyglutamate (Opaxio) i kombinasjon med temozolamide og strålebehandling for første linjelinjebehandling av glioblastom (April 2014)
Ibrutinib for tilbakefall eller refraktær mantelcellelymfom (April 2014)
Eliglustat for behandling av Gauchers sykdom (April 2014)
Apixaban (ELIQUIS) for behandling og langtids forebygging av dyp venetrombose og lungeemboli (April 2014)
Nytt utstyr for endoskopisk elektrokjemoterapi (EndoVE) i behanding av kolorektalkreft (April 2014)
En ny type spiral (IUB, SCu300A) til svangerskapsforebyggelse (April 2014)
Bucelipase-alfa (Kiobrina) for behandling av for tidlig fødte barn (April 2014)
Inflectra (infliksimab biosimilar) for psoriasisartritt (April 2014)
Klær med elektroder for muskelstimulering (Elektrodress) ved spastiske lammelse eller muskelstivhet (April 2014)
Kryoablasjonssystem (IceSense3) i behandling av fibroadenom i brystet (April 2014)
Idelalisib og rituximab for behandling av kronisk lymfatisk leukemi (April 2014)
Darapladib som tilleggsbehandling for kardiovaskulær risikoreduksjon hos pasienter med koronar hjertesykdom (April 2014)
Paclitaxel poliglumex (Xyotax) for vedlikeholdsbehandling ved avansert eggstokkretf (ovarie cancer) (April 2014)
Nærpasient pustetest for påvisning av endring i volatile organiske forbindelser (BreathLink) av som del av brystkreftscreening (April 2014)
Syntetiske peptid immunoregulatoriske epitoper (Cat-PAD, ToleroMune Cat) som førstelinjebehandling av katteindusert nese- og øyeallergi (rhinokonjunktivitt) (April 2014)
Implanterbar lungearterie trykksensor (CardioMEMs HF) for (fjern)overvåking av pasienter med hjertesvikt (April 2014)
Pasienttilpassede keramiske implantater (OssDsign, Cranio PSI) for permanent reparasjon av skader i kraniet (April 2014)
Lenalidomide (Revlimid; CC-5013) for behandling av mantelcellelymfom (April 2014)
Pazopanib (Votrient) som adjuvant terapi for behandling av nyrecellekarsinom (April 2014)
Genetisk test (Macula risk PGx) for tørr aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) (April 2014)
Fotsålesensor (SurroSense R system) for forebygging av diabetiske fotsår (April 2014)
Leuco-methylthioninium (LMTX, TRx0237, TRx0014a,) for behandling av pasienter med atferds-variant frontotemporal demens (April 2014)
Gevokizumab for behandling av kronisk ikke-infeksiøs revmatisk øyebetennelse (regnbuhinnebetennelse, uveitt) (April 2014)
ICES13 (ICES-13) autolog celle-basert terapi som andrelinje behandling av kvinner med urin-inkontinens (April 2014)
Idelasib (Idela; GS-1101; CAL-101) for behandling av non-Hodgkins lymfom (April 2014)
Eculizumab (Soliris) som førstelinjebehandling av Haemolytisk Uremisk syndrom forårsaket av Shiga-Toxin produserende Escherichia coli (April 2014)
Parametrisk responskartlegging (Parametric Response Mapping, PRM) for diagnostikk av kronisk oppstruktiv lungesykdom (KOLS) (April 2014)
Mikroskopiske prober (Miniprobes) for sonde-baserte konfokal laserendomikroskopi ved blære, bukspyttkjertel eller gallegang kreft (April 2014)
Odanacatib som første- og andrelinjebehandling av menn med osteoporose (April 2014)
Eribulin mesilate (Halaven) for tredjelinjebehandling av avansert ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
Ezetimibe og simvastatin (Inegy) for reduksjon av kardiovaskulær risiko ved koronar hjertesykdom (April 2014)
Custirsen for første- og andre linjebehandling av lokalt avansert eller metastatisk hormonresidiverende prostatekreft (April 2014)
Midlertidig endoskopisk implanterbart utstyr (Full Sense) som gir metthetsfølelse for behandling av fedme (April 2014)
Briller med små kameraer og tilhørende datasystem (Smart-Briller) som gir dybde-basert synshjelp for delvis synshemmede /svaksynte (April 2014)
Ponatinib (Iclusig) for behandling av kronisk myeloid leukemi (April 2014)
Olesoxime for førstelinjebehandling av muskelatrofi i ryggmargen (spinal muskelatrofi) (April 2014)
Nano sekund laserterapi (Ellex 2RT) for behandling av tidlig aldersrelatert makuladegenerasjon (April 2014)
Kombinasjon av krem (Methyl aminolevulinate, Visonac) og lyst-terapi for behandling av kviser (akne vulgaris) (April 2014)
MK-3475 for første- eller andrelinjebehandling av pasienter med avansert føflekkkreft som ikke tidligere har fått ipilimumab (April 2014)
Liposomal cisplatin (Lipoplatin) i kombinasjon med fluorouracil for behandling av hode- og nakkekreft (April 2014)
Husstøvmidd allergen immunterapi tablett (Mitizax) for tredjelinjebehandling av husstøvmidd allergi-indusert rhinitt og konjunktivitt (April 2014)
Pixantrone (Pixuvri) i kombinasjon med rituximab for behandling av diffuse stor B-celle lymfom eller grad 3 follikulært lymfom (April 2014)
Elotuzumab for tilbakefall eller refraktær myelomatose (April 2014)
Hurtigtest for påvisning av human placental-alpha-microglobulin-1 (PAMG-1) (PartoSure) i vagina ved mistanke om tidlig fødsel (April 2014)
Immunterapi (vaksinasjon, PROSTVAC) for behandling av pasienter med hormon-residiverende prostatakreft som ikke tidligere har fått kjemoterapi (kjemoterapi-naive) (April 2014)
Lambrolizumab som andrelinjebehandling av avansert føflekkkreft som er refraktær til ipilimumab (April 2014)
ABT-450/ritonavir/ABT-267 I kombinasjon med ABT-333 for behandling av kronisk genotype-1 hepatitt C infeksjon (April 2014)
Ticagrelor (Brilique) for forebygging av kardivaskulære hendelser ved tidligere gjennomgått infarkt (April 2014)
Radiomerkede prober (Lymphoseek)for kartlegging av vaktpost lymfeknuter ved brystkreft, hode og nakkekreft og føflekkreft (April 2014)
Kirurgisk søm (Neochord DS1000TM) for å behandle l mitralklaffelekkasje (mitral regurgiation). (April 2014)
Håndholdt radiofrekvens spektroskopi (Spectropath) til bruk ved åpen kreftkirurgi for å se om det finnes kreftceller i omgivende vev (av kreftsvulsten) (April 2014)
Aflibercept (Eylea) ved nedsatt syn som skyldes diabetisk makulaødem (April 2014)
Midostaurin for førstelinjebehandling av nydiagnostisert FLT3-mutasjons akutt myeloid leukemi (April 2014)
Asfotase alfa for behandling av hypofosfatasi (April 2014)
Ramucirumab som andrelinjebehandling av leverkreft (hepatocellulær kreft) (April 2014)
Zucapsaicin (Civamide) for behandling av episodisk klasehodepine (clusterhodepine) (April 2014)
BHR-100 for behandling av alvorlig traumatisk hjerneskade (April 2014)
Implanterbar nevrostimulator (ATI nervestimuleringssystem) til behandling av clusterhodepine (April 2014)
MEK162 for første- og andrelinjebehandling av NRAS mutasjons positiv føflekkreft (malignt melanom) (April 2014)
Obeticholinsyre for behandling av skrumplever (primær biliær cirrhose) (April 2014)
Oral glukosetoleransetest (SmartSensor) til screening for diabetes (April 2014)
Sofosbuvir kombinert med ledipasvir for behandling av hepatitt C, genotype 1 (April 2014)
Kappaproct for tredjelinjebehandling av ulcerøs kolitt (April 2014)
Implanterbar ballongpumpe (C-Pulse) til behandling av hjertesvikt (April 2014)
ApiFix implanterbart system til behandling av medfødt skjevhet i rygg (idiopatisk skoliose) hos barn og unge (April 2014)
Bruk av tungen (Tongue Drive interface system , eTDS) til styring av hjelpemidler for personer med alvorlig funksjonshemming (April 2014)
Etanercept (Enbrel) for behandling av aksial spondylartritt uten radiografisk bevis for Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) (April 2014)
Ustekinumab (Stelara) for behandling av plakkpsoriasis hos ungdom (April 2014)
Inflectra (infliximab biosimilar) for behandling av Bekhterevs sykdom (ankyloserende spondylitt) (April 2014)
Onartuzumab for behandling av metastatisk Met positiv ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
ARGOS-IO til måling av trykk i øyet hos pasienter med grønn stær (glaukom) (April 2014)
Plitidepsin (Aplidin) i kombinasjon med dexamethasone som tredjelinjebehandling av myelomatose (April 2014)
HiberGene meningokokk hurtigtest for påvisning av hjernehinnebetennelse (meningitt) og/eller blodforgiftning (septiceamia) ved hjelp av”loop-mediated isothermal amplification (April 2014)
Curodont Repair og Curodont Protect for behandling og forebygging av tannforfall (April 2014)
Gefitinib (Iressa) sammen med kjemoterapi som andrelinjebehandling av EGFR-positiv ikke-småcellet lungekreft (April 2014)
Selektiv intern stråleterapi for primær leverkreft (hepatocellulært karsinom) (April 2014)
Brentuximab vedotin (Adcetris) for behandling av Hodgkins lymfom (Jan 2014)
Til toppen av siden
shadow bottom left shadow in corner